Biuro Karier - aktualności

Decyzją Rady Wydziału Ekonomii i Transportu Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, podjętą w Uchwale w sprawie praktyk zawodowych z dnia 5 kwietnia 2008 roku - student zobowiązany jest do odbycia praktyk zawodowych wg następującego harmonogramu:

Kierunek - ekonomia:

  • po II semestrze - 4 tygodnie
  • po IV semestrze - 4 tygodnie

Kierunek - transport:

  • po IV semestrze - 2 tygodnie
  • po VI semestrze - 2 tygodnie

Kierunek - gospodarka przestrzenna:

  • po IV semestrze - 2 tygodnie
  • po VI semestrze - 2 tygodnie

Warunkiem zaliczenia semestru II i IV dla kierunku Ekonomia oraz IV i VI dla kierunku Transport oraz Gospodarka Przestrzenna, jest uzyskanie zaliczenia i wpisu w karcie egzaminacyjnej i indeksie na stronie 82 w terminie do dnia 30 września danego roku akademickiego. Zaliczenia praktyk dokonuje Kierownik Biura Karier – dr inż. Joanna Bril.

Nie uzyskanie zaliczenia w wyznaczonym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów!

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...