Egzaminy dyplomowe - informacje

Warunkiem podstawowym dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

 • uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów, złożenie wszystkich egzaminów oraz zaliczenie praktyk przewidzianych planem studiów i programem kształcenia oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS (Regulamin studiów Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle § 25 ust. 6),
 • uzyskanie oceny co najmniej „dostateczny” (dst; 3,0; E) z pracy dyplomowej,
 • złożenie wymaganych dokumentów i wniesienie obowiązujących opłat określonych w odrębnych przepisach.

Student zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu uczelni pracę dyplomową nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu dyplomowego.

Student zobowiązany jest przystąpić do egzaminu dyplomowego nie później niż do dnia:

 • 31 marca - na studiach kończących się w semestrze zimowym,
 • 30 września - na studiach kończących się w semestrze letnim.

W uzasadnionych przypadkach dziekan na wniosek studenta może przedłużyć termin przystąpienia do egzaminu dyplomowego nie więcej niż o dwa miesiące

Wykaz dokumentów które student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie PSW przed obroną pracy dyplomowej

 • 3 egzemplarze oprawionej pracy dyplomowej z podpisem promotora akceptującego przyjęcie pracy (1 praca w twardej oprawie, 2 prace w miękkiej oprawie, praca nie może być bindowana)
 • pracę w formie elektronicznej (płyta CD w papierowej kopercie). Zarówno płyta jak i koperta powinny być podpisane: imię i nazwisko, temat pracy)
 • 5 podpisanych na odwrocie fotografii o wymiarach 45x65 mm na jasnym tle (Student, który chce otrzymać dyplom w tłumaczeniu na język obcy składa dodatkową fotografię wraz z wnioskiem o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (pobierz wniosek)
 • wypełnioną kartę obiegową
 • indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta z kompletem wpisów z egzaminów i zaliczeń.

Standardy jakie powinno spełniać zdjęcie do dyplomu:

 • fotografia może być wykonana techniką czarno – białą lub kolorową
 • tło fotografii powinno być białe lub inne jasne – jednolite
 • zdjęcie powinno być wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
 • zdjęcie ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, osoba powinna prezentować się w stroju galowym
 • twarz na zdjęciu powinna mierzyć ok. 3,5 cm od czubka głowy do podbródka

PŁATNOŚCI

 1. Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów - 60,00 zł
 2. Opłata za wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40,00

Wpłat, o których mowa w punktach 1,2,3 należy dokonać przed złożeniem pracy dyplomowej nie później jednak niż do:

 • 31 maja w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim
 • 31 grudnia w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym

(Regulamin odpłatności za studia i inne formy kształcenia § 17)

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...