Studia II stopnia (magisterskie) | Kierunek EKONOMIA

Sylwetka absolwentów studiów II stopnia

Studia magisterskie umożliwiają pogłębienie wiedzy wraz z nabyciem umiejętności posługiwania się bardziej zaawansowanymi narzędziami matematyczno - statystycznymi jak: wnioskowanie statystyczne, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych, wnioskowanie statystyczne, ekonomia menadżerska. Kontynuacja studiów na poziomie magisterskim oparta jest na wykorzystaniu gruntownej wiedzy ekonomicznej uzyskanej na poziomie licencjackim. Już od początku studiów prowadzony jest proces przygotowujący do samodzielnej realizacji pracy magisterskiej spełniającej wymogi przyjęte przez Radę Wydziału.
Absolwent studiów magisterskich jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych, doradczych czy eksperckich. Elastyczność w dostosowaniu się do charakteru miejsc pracy wynika z gruntownego przygotowania teoretycznego z zakresu ekonomii. Ponadto absolwent nabywa umiejętności sporządzania kreatywnych projektów i wykonywania analiz w skali mikro- jak i w skali całej gospodarki z uwzględnieniem aspektów jej globalizacji i zrównoważonego rozwoju. Swobodnie wyszukuje istotne współcześnie problemy ekonomiczne posługując się przy tym odpowiednimi technikami i narzędziami badawczymi. Umie korzystać ze źródeł literatury krajowej i zagranicznej. Absolwent umie pracować w zespole i współpracować z przedstawicielami innych grup zawodowych ze środowiska własnego jak i zagranicznego. Studia dają podstawę do dalszej edukacji i umożliwiają podejmowanie pracy naukowej czy edukacyjnej. Absolwent ma wyrobione poczucie stałego kształcenia przez całe życie co szczególnie jest istotne w zawodzie ekonomisty we współczesnym świecie.

Specjalności w ramach kierunku ekonomia:

Sylwetka absolwenta

Wiedza:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku EKONOMIA:

 • posiada głęboką wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych i komplementarnych
 • zna na poziomie zaawansowanym mikro i makroekonomię
 • zna najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu nauk ekonomicznych
 • ma wiedzę umożliwiającą prowadzenie samodzielnych, zaawansowanych analiz ekonomicznych
 • rozumie mechanizmy ekonomiczne występujące we współczesnych gospodarkach
 • zna zaawansowane narzędzia ilościowe wykorzystywane w badaniach ekonomicznych do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych

Umiejętności:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku EKONOMIA potrafi:

 • wykorzystywać w praktyce wiedzę zdobytą w trakcie studiów
 • wykorzystywać wiedzę z innych dziedzin nauki
 • wykorzystywać w procesie decyzyjnym metody ilościowe i jakościowe
 • prowadzić zaawansowane analizy procesów gospodarczych (w skali mikro i makroekonomicznej)
 • wskazać związki przyczynowo - skutkowe procesów gospodarczych
 • formułować własne opinie na temat zjawisk gospodarczych oraz przedstawiać ich merytoryczne uzasadnienie
 • ocenić racjonalność i efektywność przedstawianych rozwiązań
 • wskazać alternatywne rozwiązania podejmowanych decyzji
 • samodzielnie sporządzać analizy i ekspertyzy
 • weryfikować poprawność uzyskanych rezultatów i analiz oraz interpretować je
 • podejmować racjonalne decyzje w warunkach niepewności i ryzyka
 • kierować zespołem ludzkim, dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych
 • biegle porozumiewać się przynajmniej w jednym języku obcym

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...

 

Podkarpacka Szkoła Wyższa - Facebook

Platforma e-learningowa Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle
Projekt pn. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej PSW w Jaśle"