Studia magisterskie - Ekonomia

Sylwetka absolwentów studiów II stopnia

Studia magisterskie na kierunku ekonomia pozwalają poszerzyć posiadają wiedzę oraz wykształcić sobie nowe umiejętności, związane z wykorzystywaniem bardziej skomplikowanych narzędzi matematyczno-statystycznych, w tym między innymi: wnioskowania statystycznego, ekonometrii i prognozowania procesów ekonomicznych i ekonomii menadżerskiej. Studenci II stopnia bazują na wiedzy uzyskanej na poziomie licencjackim i dzięki niej, mogą dalej się rozwijać. Od samego początku studiów magisterskich przygotowujemy ich do samodzielnego tworzenia pracy dyplomowej, dostosowanej pod wymagania określone przez Radę Wydziału.

Absolwenci tego kierunku z powodzeniem mogą pełnić funkcje kierowników, doradców bądź ekspertów. Dzięki nabyciu szeroko pojętej wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii, dysponują elastycznością w dostosowaniu się do charakterystyki danego stanowiska. Poza tym, potrafią przygotowywać twórcze projekty i precyzyjne analizy, zarówno w skali całej gospodarki, jak i mikro-, biorąc przy tym pod uwagę kwestie zrównoważonego rozwoju oraz globalizacji. Bez trudu identyfikują ważne obecnie problemy ekonomiczne, przy zastosowaniu właściwych metod oraz narzędzi badawczych. Sprawnie korzystają ze źródeł literatury krajowej oraz zagranicznej. Ponadto, doskonale radzą sobie w pracy zespołowej oraz podejmują współpracę z osobami reprezentującymi odmienne grupy zawodowe, również z innych krajów. Otrzymują podstawę do kontynuowania edukacji i podejmowania pracy edukacyjnej lub naukowej. Mają również poczucie ciągłego rozwoju przez całe życie, co jest obecnie niezwykle istotne w karierze ekonomisty.

Specjalności studiów magisterskich na kierunku ekonomia:

Sylwetka absolwenta

Wiedza:

Absolwent studiów II stopnia na kierunku ekonomia posiada następujące kwalifikacje:

 • rozbudowana wiedza o naukach ekonomicznych oraz komplementarnych,
 • znajomość najskuteczniejszych narzędzi ilościowych, które pomagają prowadzić badania, podejmować decyzje oraz obierać odpowiednie strategie,
 • solidne zaplecze teoretyczne, pozwalające samodzielnie opracowywać złożone analizy ekonomiczne,
 • obycie z mechanizmami ekonomicznymi, funkcjonującymi we współczesnych gospodarkach,
 • zaawansowana znajomość makro- i mikroekonomii, a także innowacji w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Umiejętności:

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku ekonomia, absolwent dysponuje następującymi umiejętnościami:

 • wykorzystywanie w praktyce wiedzy uzyskanej na uczelni, a także informacji z innych dziedzin naukowych,
 • stosowanie metod jakościowych i ilościowych w podejmowaniu decyzji,
 • określanie związków przyczynowo-skutkowych zjawisk gospodarczych, w oparciu o merytoryczne wyjaśnienie,
 • przeprowadzanie zaawansowanych badań procesów gospodarczych, zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej,
 • samodzielne opracowywanie ekspertyz oraz analiz,
 • ocena skuteczności i racjonalności sugerowanych rozwiązań,
 • wskazywanie alternatyw w procesie decyzyjnym,
 • zdolność do podejmowania uzasadnionych decyzji, nawet w niepewnych i ryzykownych sytuacjach,
 • weryfikacja słuszności otrzymanych efektów i analiz, a także ich właściwa interpretacja,
 • biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego,
 • kierowanie zespołem, dobór jak najskuteczniejszych środków oraz technik do realizacji otrzymanych zadań zawodowych.

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...