Kierunek - EKONOMIA

Ekonomia jest obecnie jedną z najbardziej interesujących dyscyplin naukowych. Jako przedmiot badań pomaga zrozumieć zawiłość procesów zachodzących w naszym otoczeniu. Pomaga dostrzec nowe rozwiązania najbardziej naglących wyzwań i problemów dzisiejszego świata.

Studia ekonomiczne w Podkarpackiej Szkole Wyższej to intelektualne wyzwanie, dają możliwość poznania szerokiego zakresu zagadnień nowoczesnej ekonomii.

Celem kształcenia na kierunku ekonomia jest przekazanie studentom wiadomości z zakresu nauk dotyczących zasad gospodarowania, oceny zjawisk mikro- i makroekonomicznych, prawa własności, a także dotyczących tworzenia zbiorów informacji niezbędnych do oceny i kontroli działalności gospodarczej instytucji i przedsiębiorstw, jak również podejmowania decyzji bieżących i perspektywicznych.

 

Specjalności w ramach kierunku ekonomia:

Absolwent kierunku ekonomia to wysoko wykwalifikowany specjalista:

  • dysponuje podstawową wiedzą merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii
  • zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne, ekonometryczne niezbędne do analizy i interpretowania zjawisk i procesów ekonomicznych
  • umie działać w warunkach dużego ryzyka i potrafi podejmować szybkie i trafne decyzje ukierunkowany na ciągły rozwój i doskonalenie umiejętności
  • zorientowany na swobodne nawiązywanie kontaktów interpersonalnych opartych na nowoczesnych środkach przekazu
  • posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii, handlu, usług, rachunkowości, hotelarstwa

Ukończenie studiów ekonomicznych pozwala na zatrudnienie w sektorze publicznym jak również prywatnym w kraju i za granicą. Absolwenci mają szansę zatrudnienia na samodzielnych stanowiskach w firmach wszystkich głównych sektorów gospodarki min. przemysłu, handlu, usługach, bankowości, rynków finansowych i hotelarskich. Ich kwalifikacje upoważniają także do podjęcia pracy ekonomisty w jednostkach administracji centralnej i samorządowej. Jako absolwent kierunku ekonomia będziesz miał zestaw niezwykle cennych umiejętności i wiedzę niezbędną w przyszłej karierze zawodowej.

Wybór specjalności kształcenia następuje po trzecim semestrze studiów.
Specjalności uruchamiane są w zależności od potrzeb i zainteresowania studentów.

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...

 

Podkarpacka Szkoła Wyższa - Facebook

Platforma e-learningowa Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle