Kierunek - FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Absolwent studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym kierunku „finanse i rachunkowość” posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu szeroko rozumianych finansów i rachunkowości oraz rozumie mechanizm, działania gospodarki rynkowej.

Absolwent ma szczególną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu finansów publicznych, rynku kapitałowego, systemu podatkowego, bankowości, finansów przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych, rachunkowości i ubezpieczeń. Zna i potrafi stosować podstawowe narzędzia analizy finansowej oraz ma umiejętności oceny podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych.

Absolwent tego kierunku zna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, banków i innych instytucji finansowych. Posiada praktyczną umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych, potrafi pozyskiwać niezbędne do tych celów materiały źródłowe. Posiada umiejętność prowadzenia ewidencji procesów gospodarczych w różnych jednostkach, a także zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. Wiedza i umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne zdobywane przez studentów w ramach przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych są uzupełnione wiedzą z dyscyplin dziedziny nauk ekonomicznych oraz umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami społecznymi nabywanymi w trakcie odbywania praktyk zawodowych. Jest przygotowany do pracy w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, instytucjach publicznych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Specjalności studiów w ramach kierunku finanse i rachunkowość:

Absolwenci studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym kierunku „finanse i rachunkowość” mają możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z księgowością i finansami praktycznie każdego rodzaju przedsiębiorstwa jako:

  • księgowi i główni księgowi, którzy nadzorować będą pracę księgowości, czuwać nad właściwą kwalifikacją wpływów i wydatków, odpowiadać za sporządzanie bilansu firmy, nadzorować sporządzanie innych sprawozdań z działalności finansowej firmy,
  • menedżerowie, którzy będą kierować polityką finansową przedsiębiorstwa, kontrolować struktury księgowo-finansowe, zarządzać kapitałami, decydować o kierunkach ekspansji inwestycyjnej,
  • analitycy finansowi, którzy będą badać na podstawie dokumentacji rachunkowej możliwości finansowe firmy, np. w zakresie finasowania inwestycji.

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...

 

Podkarpacka Szkoła Wyższa - Facebook

Platforma e-learningowa Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle