Finanse i rachunkowość studia

Absolwent studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym kierunku „finanse i rachunkowość” posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu szeroko rozumianych finansów i rachunkowości oraz rozumie mechanizm, działania gospodarki rynkowej.

Po jego ukończeniu, uzyskuje szczegółową wiedzę i umiejętności praktyczne związane z dziedziną finansów publicznych, systemu podatkowego, rynku kapitałowego, rynku przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych, bankowości, finansów przedsiębiorstw, ubezpieczeń i rachunkowości. Umie korzystać z najważniejszych narzędzi analizy finansowej oraz oceniać podstawowe zjawiska występujące w gospodarce i sytuację finansowo-ekonomiczną jednostek gospodarczych.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość pozwalają również absolwentowi poznać sposoby funkcjonowania banków, firm i innych instytucji.

Absolwent potrafi przeprowadzać ewidencję procesów gospodarczych w zróżnicowanych jednostkach, a ponadto, dysponuje znajomością języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym również zdolnością stosowania specjalistycznego słownictwa z dziedziny finansów i rachunkowości. Wiedza i umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne zdobywane przez studentów w ramach przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych są uzupełnione wiedzą z dyscyplin dziedziny nauk ekonomicznych oraz umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami społecznymi nabywanymi w trakcie odbywania praktyk zawodowych. Jest przygotowany do pracy w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, instytucjach publicznych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Specjalności studiów w ramach kierunku finanse i rachunkowość:

Absolwenci studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym kierunku „finanse i rachunkowość” mają możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z księgowością i finansami praktycznie każdego rodzaju przedsiębiorstwa jako:

  • księgowi i główni księgowi, którzy nadzorować będą pracę księgowości, czuwać nad właściwą kwalifikacją wpływów i wydatków, odpowiadać za sporządzanie bilansu firmy, nadzorować sporządzanie innych sprawozdań z działalności finansowej firmy,
  • menedżerowie, którzy będą kierować polityką finansową przedsiębiorstwa, kontrolować struktury księgowo-finansowe, zarządzać kapitałami, decydować o kierunkach ekspansji inwestycyjnej,
  • analitycy finansowi, którzy będą badać na podstawie dokumentacji rachunkowej możliwości finansowe firmy, np. w zakresie finasowania inwestycji.

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...