Opłaty za studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie)

Wysokość opłat dla studentów studiów I stopnia
w roku akademickim 2017/2018
Studia stacjonarne
Kierunek Wariant miesięczny (12 rat) Wariant semestralny - bonifikata 4%* Wariant roczny - bonifikata 6%*
Ekonomia 370,00 zł 2131,20 zł 4173,60 zł

Finanse
i rachunkowość

370,00 zł 2131,20 zł 4173,60 zł
Transport 385,00 zł 2217,60 zł 4342,80 zł
Gospodarka
przestrzenna
385,00 zł 2217,60 zł 4342,80 zł
 
Studia niestacjonarne
Kierunek Wariant miesięczny (12 rat) Wariant semestralny - bonifikata 4%* Wariant roczny - bonifikata 6%*
Ekonomia 350,00 zł 2016,00 zł 3948,00 zł
Finanse
i rachunkowość
350,00 zł 2016,00 zł 3948,00 zł
Transport 365,00 zł 2102,40 zł 4117,20 zł
Gospodarka
przestrzenna
365,00 zł 2102,40 zł 4117,20 zł

Studenci III roku Ekonomia wnoszą czesne za VI semestr w trzech ratach po 680,00 zł  w terminach: I rata do 15 kwietnia; II rata do 15 maja; III  rata do 15 czerwca.

Studenci IV roku Transport  i Gospodarka przestrzenna wnoszą czesne za VII semestr w trzech ratach po 710,00 zł  w terminach: I rata do 15 października; II rata do 15 listopada; III  rata do 15 grudnia.

* Warunkiem uzyskania bonifikaty w związku z zapłatą czesnego za cały rok lub semestr zimowy, jest dokonanie wpłaty do dnia 31 października danego roku, natomiast warunkiem uzyskania bonifikaty w związku z zapłatą czesnego za cały semestr letni jest dokonanie wpłaty do dnia 31 marca danego roku.

Wysokość opłat dla studentów studiów II stopnia
w roku akademickim 2017/2018
Studia stacjonarne
Kierunek Wariant miesięczny (12 rat) Wariant semestralny - bonifikata 4%* Wariant roczny - bonifikata 6%*
Ekonomia 390,00 zł 2246,40 zł 4399,20 zł
 
Studia niestacjonarne
Kierunek Wariant miesięczny (12 rat) Wariant semestralny - bonifikata 4%* Wariant roczny - bonifikata 6%*
Ekonomia 370,00 zł 2131,20 zł 4173,60 zł

Studenci II roku studiów II stopnia wnoszą czesne za IV semestr w trzech ratach po 740,00 zł  w terminach: I rata do 15 kwietnia; II rata do 15 maja; III  rata do 15 czerwca.

* Warunkiem uzyskania bonifikaty w związku z zapłatą czesnego za cały rok lub semestr zimowy, jest dokonanie wpłaty do dnia 31 października danego roku, natomiast warunkiem uzyskania bonifikaty w związku z zapłatą czesnego za cały semestr letni jest dokonanie wpłaty do dnia 31 marca danego roku.

Poza jednorazową opłatą wpisowego oraz opłatą za studia (czesne) uczelnia nie pobiera żadnych opłat.

W przypadku nieterminowego wniesienia opłat określonych w regulaminie uczelnia ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.

ULGI W OPŁATACH

  • 10% bonifikata czesnego dla osób studiujących wraz z osobami spokrewnionymi w pierwszej linii (rodzeństwo, małżeństwo, rodzic + dziecko)
  • 5% bonifikata czesnego dla osób, które przed dniem 01.10.2017 r. ukończyły 40 lat
  • 4% przy opłacie czesnego za cały semestr
  • 6% przy opłacie czesnego za cały rok

Opłaty czesnego należy uiszczać na rachunek bankowy:

Bank Pekao SA
II Oddział w Rzeszowie
ul. 3 Maja 2, 35-030 Rzeszów
nr rachunku: 74 1240 4751 1111 0000 5516 7820

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...