Studia podyplomowe - kierunek - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Celem kształcenia na studiach podyplomowych „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw" jest poszerzenie dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy zakresu rachunkowości finansów oraz nabycie umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i instrumentów finansowych w zarządzaniu a także prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ponadto celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości, elementów z zakresu finansów międzynarodowych, prawa cywilnego i handlowego oraz rachunkowości zarządczej.

Studia są przeznaczone dla kadry kierowniczej podmiotów gospodarczych, członków zarządu, pracowników działów finansowo - księgowych. Ukończenie studiów daje możliwość starania się o uzyskanie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Absolwenci podyplomowych studiów "Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw" posiadać będą wszechstronną i praktyczną wiedzę z zakresu:

 • zarządzania zasobami majątkowymi oraz ludzkimi w organizacji
 • rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 • analizy i prognozowania sprawozdań finansowych
 • rachunkowości menadżerskiej

Wykaz przedmiotów realizowanych na studiach „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw":

Wybrane zagadnienia z prawa

 • prawo pracy
 • prawo o działalności gospodarczej
 • prawo cywilne
 • prawo administracyjne

Rachunkowość:

 • podstawowe normy, koncepcje i zakres systemu rachunkowości
 • uregulowania prawne dla rachunkowości w Polsce, międzynarodowe standardy rachunkowości
 • standardy rachunkowości
 • zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • klasyfikacja, ewidencja i wycena aktywów trwałych
 • pojęcia, klasyfikacja, ewidencja i wycena aktywów obrotowych
 • kapitały własne, krótko i długoterminowe zobowiązania - ujęcie w rachunkowości
 • metody ustalania wyniku finansowego, klasyfikacja i ewidencja kosztów i przychodów, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
 • sporządzanie sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zastawienia zmian w kapitale

Finanse przedsiębiorstwa:

 • podstawy finansów: rynki finansowe, wycena instrumentów finansowych
 • matematyka finansowa metody oceny projektów inwestycyjnych
 • zarządzanie kapitałem obrotowym
 • system budżetowania, kontrola budżetowa, pomiar i interpretacja odchyleń
 • analiza sprawozdań finansowych: analiza dynamiki i struktury, analiza wskaźników płynności, zadłużenia, sprawności działania, rentowności
 • piramidy Du Ponta w ocenie działania przedsiębiorstwa
 • ocena przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rynku kapitałowego, koncepcja dźwigni finansowej i operacyjnej, próg rentowności

Systemy zobowiązań podatkowych:

 • podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych
 • podatek od towarów i usług
 • akcyza
 • prawo karne skarbowe
 • seminarium

Liczba godzin: 230 
Czas trwania: 2 semestry 
Tryb: niestacjonarny

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...