Studia podyplomowe - kierunek - Wycena nieruchomości

Studia na kierunku "Wycena nieruchomości" łączą wiedzę teoretyczną z praktyką i przygotowują do samodzielnego wykonywania czynności związanych z szacowaniem wszystkich typów nieruchomości i przedsiębiorstw. Adresowane są do osób profesjonalnie zajmujących się tą dziedziną wiedzy, między innymi deweloperów, pracowników spółdzielni mieszkaniowych oraz biur nieruchomości, administratorów budynków i obiektów użyteczności publicznej, właścicieli i pracowników przedsiębiorstw budowlanych, wspólnot mieszkaniowych. Ukończenie studiów umożliwia zdobycie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. 
z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 1997 roku nr 115, poz. 741) dla uzyskania uprawnień do wykonywania tej atrakcyjnej profesji wymaga między innymi ukończenia podyplomowych studiów oraz odbycia praktyki zawodowej.

 

Wykaz przedmiotów realizowanych na studiach „Wycena nieruchomości":

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne
 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy finansów i bankowości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Podstawy statystyki i ekonometrii
 • Elementy rachunkowości
 • Podstawy budownictwa
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomościami
 • Podstawy kosztorysowania
 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • Wycena masowa
 • Dokumentacja procesu wyceny
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
 • Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
 • Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji
 • Seminarium dyplomowe

Liczba godzin: 288
Czas trwania: 2 semestry 
Tryb: niestacjonarny

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...