Pomoc materialna

Informacja dotycząca pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018.

 

Świadczenia pomocy materialnej przysługują studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych bez względu na wiek na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle.

  • regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PSW w Jaśle. Więcej...

Od 1 października 2012 r. w ramach pomocy materialnej studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej przyjmowane będą w dniach od 26 września do 31 października 2017 r. w Dziekanacie uczelni.

 

Student może otrzymać stypendia o których mowa w pkt. 1-3 przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy. Student, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów lub został skreślony z listy studentów w trakcie trwania roku akademickiego, traci prawo do otrzymywania stypendiów. Wszystkie świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek studenta. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia - także stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku. Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...