Rekrutacja - studia II stopnia (magisterskie) - kierunek EKONOMIA

ETAPY REKRUTACJI

Zapoznaj się z opisem specjalności studiów oraz zasadami rekrutacji

 

 

Pobierz i wypełnij formularz rekrutacyjny

Wpisowe i opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna Opłata wpisowa
(nie dotyczy absolwentów PSW)
70 zł 100 zł

Wpisowe oraz opłatę rekrutacyjną należy uiścić na rachunek bankowy uczelni przed złożeniem dokumentów lub bezpośrednio podczas składania dokumentów.

Bank Pekao SA
II Oddział w Rzeszowie
ul. 3 Maja 2, 35-030 Rzeszów
nr rachunku: 74 1240 4751 1111 0000 5516 7820

Złóż wymagane dokumenty

  • formularz rekrutacyjny (pobierz formularz)
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (oryginał lub odpis)
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
  • 3 aktualne (kolorowe) fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • kserokopia dowodu osobistego (obie strony)
  • potwierdzenie dokonania opłat (rekrutacyjnej i wpisowego)

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia niezwłocznie po ustaleniu wyników rekrutacji.

Terminy rekrutacji na studia
Forma studiów Rozpoczęcie rekrutacji Zakończenie rekrutacji Ogłoszenie wyników
stacjonarne 03.04.2018 27.09.2018 28.09.2018
niestacjonarne 03.04.2018 27.09.2018 28.09.2018

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...