Zasady rekrutacji - studia I stopnia

Rekrutacja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę oceny z trzech przedmiotów: język polski, język obcy, oraz dowolny wybrany przedmiot zdawany na egzaminie dojrzałości.

W przypadku "nowej matury" wyniki procentowe uzyskane na świadectwie dojrzałości są przeliczane na punkty kwalifikacyjne wg poniższej tabeli.


Szczegółowe zasady rekrutacji reguluje Uchwała Senatu PSW w Jaśle w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018. Czytaj więcej...

Punktacja za oceny na świadectwie (nowa matura)
Ocena (%) Ilość punktów
100-81 6
80-61 5
60-51 4
50-41 3
40-30 2

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. "starą maturę" są przeliczane wg poniższej tabeli.

Punktacja za oceny na świadectwie (stara matura)
Ocena Ilość punktów
celujący 6
bardzo dobry 5
dobry 4
dostateczny 3
dopuszczający 2

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...