Sesja egzaminacyjna - informacje

Pod koniec semestru każdy student otrzymuje kartę okresowych osiągnięć studenta. Jest to karta, którą wraz z indeksem należy przedłożyć prowadzącym zajęcia w celu uzyskania na niej wpisów z zaliczeń i egzaminów. Warunkiem uzyskania takiej karty jest uregulowanie wszystkich dotychczasowych zaległości formalnych i finansowych wobec uczelni.

Studencie pamiętaj:

 • przedmioty w indeksie wpisz według odpowiedniej kolejności – tak jak na karcie okresowych osiągnięć studenta.
 • dopilnuj aby prowadzący zajęcia wpisał Ci taką samą ocenę na karcie i indeksie oraz złożył podpisy.
 • dziekanat nie pośredniczy we wpisywaniu ocen, sam musisz wszystkiego dopilnować.

Bezpośrednio po uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta, celem dokonania wpisu na kolejny semestr studiów. Nie złożenie karty wraz z indeksem w wyznaczonym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów. Dla studentów przystępujących do zaliczeń i egzaminów w sesji poprawkowej, ostateczny termin złożenia karty i indeksu upływa z dniem zakończenia sesji nie później jednak niż do dnia 31 marca w sesji zimowej oraz do dnia 30 września w sesji letniej.

Zaliczenia i egzaminy

Pierwszy termin zaliczenia:

 • zwykle zaliczenie to odbywa się na ostatnich zajęciach z danego przedmiotu
 • na zaliczenie student stawia się z kartą okresowych osiągnięć i indeksem

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu daje przepustkę do egzaminu

 • harmonogram sesji egzaminacyjnej znajduje się u starosty roku, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej uczelni (zobacz harmonogram)
 • na egzamin student stawia się z kartą okresowych osiągnięć i indeksem

UWAGA!

Nie uzyskanie zaliczenia w pierwszym terminie powoduje, że przepada pierwszy termin egzaminu i student podchodzi do egzaminu poprawkowego.

Nie uzyskanie zaliczenia w terminie poprawkowym powoduje, że przepada poprawkowy termin egzaminu.

Jeśli student nie stawi się na I termin zaliczenia czy egzaminu ten termin przepada i kolejny jest już terminem poprawkowym (mimo, że to jest jego pierwsze podejście). Prowadzący zajęcia w takim przypadku wpisuje w karcie okresowych osiągnięć studenta i w indeksie ocenę niedostateczną.

 • Student ma prawo do jednego zaliczenia/egzaminu poprawkowego z każdej formy zajęć z każdego przedmiotu w danym semestrze.
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na zaliczeniu/egzaminie jest równoznaczna z niezłożeniem zaliczenia/egzaminu i powoduje wpisanie oceny niedostatecznej. Student może ubiegać się o zachowanie pierwszego terminu zaliczenia/egzaminu w przypadku obiektywnych i udokumentowanych przyczyn uniemożliwiających zgłoszenie się na zaliczenie/egzamin. W tym celu student powinien najpóźniej w ciągu 7 dni od terminu zaliczenia/egzaminu złożyć do dziekana odpowiedni wniosek.
 • Student który nie uzyskał oceny pozytywnej na zaliczeniu/egzaminie poprawkowym może ubiegać się o powtarzanie semestru. W tym celu student powinien w ciągu 7 dni od daty zakończenia semestru złożyć do dziekana odpowiedni wniosek. Niezłożenie wniosku lub nieuwzględnienie go przez dziekana powoduje skreślenie studenta z listy studentów.
 • Student kwestionujący procedury przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu ma prawo do złożenia wniosku o zaliczenie /egzamin komisyjny w terminie 7 dni po niezdanym zaliczeniu/egzaminie poprawkowym.
 • W przypadku niezłożenia przez studenta zaliczenia/egzaminu z nie więcej niż dwóch przedmiotów w semestrze student może ubiegać się o dopuszczenie go do zajęć w semestrze następnym z zaległościami z semestru poprzedniego, wnioskując do dziekana o wpis warunkowy. W tym celu student powinien w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczenia/egzaminu złożyć do dziekana odpowiedni wniosek. Niezłożenie wniosku lub nieuwzględnienie go przez dziekana powoduje skreślenie z listy studentów.
 • Wpis warunkowy może być udzielony w danym semestrze nie więcej niż z dwóch przedmiotów.
 • Dziekan ustala nieprzekraczalne terminy wpisów warunkowych nie mogą one jednak przekroczyć sześciu tygodni od daty rozpoczęcia nowego semestru.
 • Student który nie złożył zaliczeń/egzaminów z dwóch przedmiotów objętych wpisem warunkowym, może ubiegać się o powtarzanie semestru. W tym celu powinien w ciągu 7 dni od daty ustalonej jako nieprzekraczalny termin wpisu warunkowego złożyć do dziekana odpowiedni wniosek. Niezłożeni wniosku lub nieuwzględnienie go przez dziekana powoduje skreślenie studenta z listy studentów.

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...