Wirtualna Biblioteka Nauki

Projekt Wirtualnej Biblioteki Nauki,  finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Celem projektu jest zapewnienie  polskim instytucjom akademickim i naukowym dostępu do światowych zasobów wiedzy oraz krajowa archiwizacja tych zasobów. Udostępniane bazy danych mają służyć wsparciem w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, stanowią także istotną pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

Biblioteka Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle udostępnia swoim użytkownikom na podstawie ogólnokrajowej licencji akademickiej (realizowanej w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki) kolekcje czasopism Elsevier, Springer i Wiley, czasopisma Science i Nature oraz bazy EBSCO, Scopus i Web of Knowledge.

Bazy danych udostępniane są Czytelnikom wyłącznie na komputerach bibliotecznych.

Licencje na korzystanie z czasopism elektronicznych zabraniają tworzenia lokalnych archiwów na podstawie udostępnionych baz danych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie baz czasopism elektronicznych przez dystrybutora i utratę możliwości korzystania z nich również przez innych użytkowników.

 

Elsevier
Ogólnokrajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1851 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa 420 tytułów niekontynuowanych. Ponadto, w ramach polskiej licencji akademickiej zostaje utrzymany dostęp do czterech czasopism, które zostały usunięte z listy Freedom Collection w roku 2013 (The Lancet, The Lancet Infectious Diseases, The Lancet Neurology oraz The Lancet Oncology). Licencja krajowa nie obejmuje innych czasopism, które znajdują się w bazie Science Direct, ale nie należą do kolekcji Freedom, w szczególności czasopism wydawanych przez Elsevier na rzecz towarzystw naukowych (np. serii Cell Press i Clinics).

Springer
Baza Springer to pełnotekstowa baza danych działająca w ramach licencji krajowej, która pozwala na przeszukiwanie czasopism wydawnictwa Springer w formie elektronicznej. Serwis oferuje publikacje m.in. z zakresu: nauk technicznych, ekonomii, biznesu, chemii, fizyki, biologii i ochrony środowiska, matematyki i informatyki, statystyki, prawa oraz medycyny. Większość z nich jest w języku angielskim.

Web of knowledge
Platforma Web of Knowledge oferowana przez firmę Thompson Reuters działa w ramach licencji krajowej oferując bazy Web of Science oraz Journal Citation Reports. Web of Science umożliwia przeszukiwanie ponad 12 000 czasopism i 148 000 sprawozdań z konferencji w dziedzinach nauk ścisłych, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych w celu znalezienia wysokiej jakości badań związanych z obszarem zainteresowania. Pozwala kojarzyć odpowiednie badania za pomocą cytowanych materiałów bibliograficznych i sprawdzać powiązania tematyczne między artykułami utworzone przez ekspertów pracujących w danej dziedzinie. Baza Journal Citation Reports® zapewnia usystematyzowane, obiektywne metody pozwalające oceniać najważniejsze światowe czasopisma naukowe. Zebrano w niej i zestawiono liczbę cytowań i artykułów dotyczących prawie wszystkich dziedzin nauk ścisłych i społecznych, dzięki czemu można w unikatowy sposób oceniać i porównywać czasopisma.
Informacje jak wyszukiwać
Dostęp

Nature

Międzynarodowy tygodnik naukowy. Jedno z najstarszych  (ukazuje się od 1869 r.), najbardziej prestiżowych i najczęściej cytowanych czasopism naukowych (współczynnik wpływu według firmy Thomson Reuters – wydawcy czasopisma Journal Citation Reports – w 2013 r. wyniósł 42.351). Czasopismo publikuje prace naukowe dotyczące wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych i technicznych. Licencja krajowa „Nature” pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych.

Wejście do bazy

Science

Założone w 1880 r. amerykańskie czasopismo naukowe z zakresu nauk ścisłych, obecnie wydawane przez American Association for the Advacement of Science. Czasopismo publikuje prace z zakresu nauk ścisłych. Jest cenione i często powoływane w środowisku naukowym. Jego współczynnik wpływu (impact factor) według Journal Citation Reports w 2013 r. wyniósł 31,477. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.

wejście do bazy

Scopus

Interdyscyplinarną bibliometryczna baza danych zawierająca abstrakty i cytowania z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Baza działająca w ramach licencji krajowej zapewnia narzędzia do oceny dorobku naukowego. Pozwala na stworzenie raportu cytowań oraz określenie indeksu Hirscha.
Dostęp

Wiley-Blackwell
Multidyscyplinarna baza pełnotekstowa działająca w ramach licencji krajowej. Obejmuje czasopisma z zakresu rolnictwa, akwakultury i nauki o żywności, architektury i planowania, biznesu, ekonomii, finansów i księgowości, chemii, informatyki i technologii informacyjnych, ziemi i środowiska, matematyki i statystyki, medycyny, psychologii, weterynarii.
Dostęp

EBSCO
EBSCO Publishing oferuje w ramach licencji krajowej wszystkim instytucjom akademickim i naukowym w Polsce dostęp online do pakietu podstawowego baz danych. Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne.
Informacje o bazach
Dostęp

Na skróty

Harmonogramy zajęć. Więcej...

Pomoc materialna dla studentów PSW. Więcej...