Informacje o Uczelni

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle jest niepaństwową uczelnią wyższą, założoną z inicjatywy Małopolskiego Centrum Edukacji Sp. z o. o. w Rzeszowie zgodnie z ustawą o wyższych szkołach zawodowych z dnia 26 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 59).

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DSW-3-0145-205/TT/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 roku, uczelnia została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 74. Zasady funkcjonowania uczelni są zawarte w statucie i regulaminie studiów. Obecnie uczelnia funkcjonuje pod numerem 213.

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle rozpoczęła swoją działalność edukacyjną w 2001 roku na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2001 r. w Lesku, woj. podkarpackie. Kształcenie prowadzono na dwóch specjalnościach, hotelarstwo i turystyka.

W 2003 roku siedzibę uczelni przeniesiono do Jasła woj. podkarpackie. Na wniosek władz uczelni i społeczności akademickiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął 22 lutego 2007 roku decyzję o zmianie nazwy uczelni na Podkarpacką Szkołę Wyższą im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle. Zmiana nazwy wpłynęła na zwiększenie oferty rynku edukacyjnego dla młodzieży i osób pracujących. Początkowo uczelnia kształciła w specjalnościach hotelarstwo i turystyka. Na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 roku powyższe specjalności przyporządkowano kierunkowi ekonomia. 5 października 2005 roku uzyskano uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku transport na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej. Nabór na powyższy kierunek prowadzono na rok akademicki 2006/2007.

W 2010 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał uprawnienia do prowadzenia studiów zawodowych pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna (obecnie kierunek ten został wygaszony w skutek małego zainteresowania).

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.12.2012 r. uzyskano uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3.06.2015 r. uzyskano uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość.

W miesiącu maju 2011 r. członkowie Państwowej Komisji Akredytacyjnej dokonali pierwszej oceny jakości kształcenia na kierunku transport. Uzyskano ocenę pozytywną (Uchwała Nr 880/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 29.09.2011 r.).

Ostatnia ocena na kierunku transport odbywała się w 2017 roku, w trakcie tej wizytacji kierunek Transport otrzymał ocenę pozytywną (Uchwała Nr 259/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 czerwca 2017 roku).

Kierunek Ekonomia był kilkakrotnie oceniany. Ostatnia ocena odbyła się pod koniec 2013 r. członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonali oceny jakości kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Wydano ocenę pozytywną (Uchwała Nr 5/2/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26.06.2014 r.).

Obecnie w Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle kształcenie odbywa się na kierunkach:

  • ekonomia – I stopień (studia licencjackie),
  • ekonomia – II stopień (studia magisterskie),
  • transport – I stopień (studia inżynierskie),
  • finanse i rachunkowość – I stopień (studia licencjackie).

Lokalizacja uczelni w Jaśle, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc zamieszkania umożliwia podjęcie studiów i uzyskanie wyższego wykształcenia. Dzięki uczelni zlikwidowana została dla wielu osób bariera dostępności dzięki bliskości dojazdów, a także bariera finansowa związana z wyższymi kosztami studiowania w odległym mieście akademickim. Uczelnia umożliwia studia także osobom starszym, które od dłuższego okresu czasu pracują zawodowo, a obecnie:

  • chcą podnieść swoje kwalifikacje, które umożliwiają im awans zawodowy,
  • pragną rozwijać swoje zainteresowania, ponieważ wcześniej z wielu względów nie mogli sobie pozwolić na studiowanie,
  • wymogi pracodawców żądających ukończenia wyższych studiów i in.

Dalszy rozwój Uczelni jest ważną sprawą nie tylko dla obecnych i przyszłych studentów ale także gminnych, powiatowych i wojewódzkich władz samorządowych, instytucji pozarządowych, przedsiębiorców i społeczeństwa. Wynika to ze wspólnego zadania jakim jest podniesienie zasobów intelektualnych regionu, podniesienie jego konkurencyjności dla zewnętrznych czynników rozwoju oraz podnoszenie poziomu cywilizacyjnego w okresie wkraczania w fazę informacyjnego rozwoju, w której podstawową bazą ekonomiczną będzie nauka a gospodarka oparta będzie na wiedzy.

Analiza zasięgu oddziaływania jasielskiego ośrodka akademickiego wykazała, że spełnia on ważną funkcję w południowej części województwa podkarpackiego oraz wschodniej części województwa małopolskiego.

Bardzo duże znaczenie ma dostępność komunikacyjna.

Podkarpacka Szkoła Wyższa, dysponująca własną bazą dydaktyczną, atrakcyjną ofertą kształcenia, programem współpracy z lokalną społecznością stała się nowym kreatorem w przestrzeni miejskiej.

Utworzenie i funkcjonowanie Podkarpackiej Szkoły Wyższej jest niewątpliwie sukcesem samej Uczelni a także władz samorządowych miasta i powiatu. Dzięki niej miasto rozwija nowe funkcje społeczne i kulturowe związane z kształceniem akademickim, kształceniem w zakresie III wieku oraz Uniwersytetem Dziecięcym.

Uczelnie wnosi w przestrzeń miejską nową infrastrukturę społeczną oraz przyczynia się do renowacji istniejących dekapitalizowanych obiektów. Obecnie dysponując własną bazą dydaktyczną oraz uruchamianymi nowymi kierunkami kształcenia stwarza atrakcyjną ofertą kształcenia, rozwija program współpracy z lokalną społecznością.

Umożliwia podejmowanie studiów przez młodzież, która dysponuje mniejszymi zasobami finansowymi i nie jest w stanie podejmować edukacji w dużych ośrodkach miejskich a także osobom starszym, które z różnych względów nie miały możliwości podejmowania studiów wyższych. Dalszy rozwój Uczelni będzie dokonywał się w wyniku nasilającej się współpracy z przedsiębiorstwami, władzami samorządowymi, instytucjami pozarządowymi oraz społeczeństwem lokalnym i ponadlokalnym.

A wspólnym celem będzie podnoszenie atrakcyjności miasta i powiatu dla rozwoju działalności gospodarczej oraz dążenie do podnoszenia jakości i poziomu życia ludności.