Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Cel studiów:

Celem kształcenia na studiach podyplomowych „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw" jest poszerzenie dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy zakresu rachunkowości finansów oraz nabycie umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i instrumentów finansowych w zarządzaniu a także prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ponadto celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości, elementów z zakresu finansów międzynarodowych, prawa cywilnego i handlowego oraz rachunkowości zarządczej.

Studia są przeznaczone dla kadry kierowniczej podmiotów gospodarczych, członków zarządu, pracowników działów finansowo - księgowych. Ukończenie studiów daje możliwość starania się o uzyskanie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Absolwenci podyplomowych studiów "Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw" posiadać będą wszechstronną i praktyczną wiedzę z zakresu:

 • zarządzania zasobami majątkowymi oraz ludzkimi w organizacji
 • rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 • analizy i prognozowania sprawozdań finansowych
 • rachunkowości menadżerskiej

Plan studiów:

Plan studiów obejmuje 2 semestry. W semestrze I realizowane są następujące przedmioty:

 1. Wybrane zagadnienia z prawa: prawo pracy, prawo o działalności gospodarczej, prawo cywilne, prawo administracyjne
 2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 3. Klasyfikacja, ewidencja i wycena aktywów trwałych
 4. Pojęcia, klasyfikacja, ewidencja i wycena aktywów obrotowych
 5. Kapitały własne, krótko i długoterminowe zobowiązania - ujęcie w rachunkowości
 6. Metody ustalania wyniku finansowego, klasyfikacja i ewidencja kosztów i przychodów, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
 7. Sporządzanie sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zastawienia zmian w kapitale

Semestr II obejmuje:

 1. Podstawy finansów: rynki finansowe, wycena instrumentów finansowych
 2. Zarządzanie kapitałem obrotowym
 3. System budżetowania, kontrola budżetowa, pomiar i interpretacja odchyleń
 4. Analiza sprawozdań finansowych: analiza dynamiki i struktury, analiza wskaźników płynności, zadłużenia, sprawności działania, rentowności
 5. Ocena przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rynku kapitałowego, koncepcja dźwigni finansowej i operacyjnej, próg rentowność
 6. Systemy zobowiązań podatkowych: podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, podatek od towarów i usług, akcyza, prawo karne skarbowe

Zasady przyjęć:

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Zgłoszenie uczestnictwa można dokonać w systemie e-rekrutacji uczelni Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle www.rekrutacja.psw.jaslo.pl

Wymagane dokumenty (po zakwalifikowaniu na studia):

 • dyplom (odpis) ukończenia studiów wyższych (inżynierskich, magisterskich, licencjackich), życiorys zawodowy (CV),
 • 1 zdjęcie,
 • kopia dowodu osobistego,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za semestr,
 • podanie (po zakwalifikowaniu dostarczyć osobiście).

Warunki ukończenia studiów:

 • aktywny udział w zajęciach,
 • pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminów,
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia.

Efekt studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle.

Organizacja studiów:

Rozpoczęcie studiów podyplomowych planowane jest na październik 2019r.

Studia zostaną uruchomione po zebraniu 30 -stu potwierdzonych zgłoszeń od osób zainteresowanych.

Studia obejmują w sumie 240 godzin i trwają dwa semestry. Zajęcia realizowane będą (w soboty i niedziele – co drugi tydzień). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin naboru:

Rekrutacja na studia rozpocznie z chwilą ukazania się informacji o naborze na stronie uczelni i potrwa do końca października 2019 roku.

Cena studiów:

Odpłatność za semestr wynosi 2000 złotych. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 2 raty.

Opłata rekrutacyjna wynosi 50 PLN.