Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Znaki Unijne

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „PSW w Jaśle – Uczelnią bez barier” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie oprogramowania służącego do zarządzania systemem bibliotecznym z nielimitowaną licencją dla użytkowników zewnętrznych.

Data publikacji: 01.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe    

Załącznik nr 1. Formularz oferty    

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym    

Załącznik nr 3. Wykaz dostaw lub usług    

Załącznik nr 4. Wzór umowy    

Ogłoszenie o zamówieniu    

Data publikacji: 08.06.2021 r.

Odpowiedzi na pytania    

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    

Data publikacji: 14.06.2021 r.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń w celu stworzenia stanowiska wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla osób niewidomych, słabowidzących i z dysfunkcją kończyn górnych.

Data publikacji: 30.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe    

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty    

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych    

Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    

Załącznik nr 4. Wzór umowy    

Ogłoszenie o zamówieniu    

Data publikacji: 08.07.2021 r.

Odpowiedzi na pytania    

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    

Załącznik nr 3. SOPZ po zmianie z dn. 08.07.2021 r.    

Data publikacji: 21.07.2021 r.

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania