Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Znaki Unijne

Projekt PSW w Jaśle - UCZELNIĄ BEZ BARIER jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji od: 2021-01-01 do: 2023-10-31

CELEM GŁÓWNYM projektu jest poprawa dostępności Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle dla osób z niepełnosprawnością poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych, architektonicznych, technologicznych i edukacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności, które pozwolą na likwidację barier i poprawę dostępu osób z niepełnosprawnościami do kształcenia na poziomie wyższym.

Dostępność będzie realizowana w następujących obszarach:

  • POPRAWA DOSTĘPNOŚCI W OBSZARZE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
  • LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
  • ROZWÓJ ZAPLECZA TECHNOLOGICZNEGO I OBSZARU TECHNOLOGII WSPIERAJĄCYCH NA UCZELNI
  • POPRAWA DOSTĘPNOŚCI W OBSZARZE PROCEDUR FUNKCJONUJĄCYCH NA UCZELNI
  • ROZWÓJ WSPARCIA EDUKACYJNEGO DLA OSÓB Z RÓŻNYMI RODZAJAMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
  • PODNIESIENIE KOMPETENCJI KADRY W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

Projekt PSW W JAŚLE - UCZELNIĄ BEZ BARIER ma charakter autorski i kompleksowy. Stanowi on trampolinę dla działań uczelni w zakresie otwierania się na potrzeby studentów i pracowników z niepełnosprawnościami. Realizacja niniejszego projektu umożliwia kompleksowe wypracowanie strategii działania PSW w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami, które ze względu na swoją kondycję psychofizyczną nie mogą w pełni uczestniczyć w procesie kształcenia i korzystać z oferty uczelni. Przeprowadzenie wszystkich ww. działań w ramach projektu przyczyni się do wdrożenia trwałych zmian w PSW w zakresie dostępności oraz umożliwi kontynuowanie działalności uczelni w tym zakresie po zakończeniu jego realizacji.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „PSW w Jaśle – Uczelnią bez barier” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie oprogramowania służącego do zarządzania systemem bibliotecznym z nielimitowaną licencją dla użytkowników zewnętrznych.

Data publikacji: 01.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe    

Załącznik nr 1. Formularz oferty    

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym    

Załącznik nr 3. Wykaz dostaw lub usług    

Załącznik nr 4. Wzór umowy    

Ogłoszenie o zamówieniu    

Data publikacji: 08.06.2021 r.

Odpowiedzi na pytania    

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    

Data publikacji: 14.06.2021 r.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń w celu stworzenia stanowiska wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla osób niewidomych, słabowidzących i z dysfunkcją kończyn górnych.

Data publikacji: 30.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe    

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty    

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych    

Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    

Załącznik nr 4. Wzór umowy    

Ogłoszenie o zamówieniu    

Data publikacji: 08.07.2021 r.

Odpowiedzi na pytania    

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    

Załącznik nr 3. SOPZ po zmianie z dn. 08.07.2021 r.    

Data publikacji: 21.07.2021 r.

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania    

Powtórzenie przetargu

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń w celu stworzenia stanowiska wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla osób niewidomych, słabowidzących i z dysfunkcją kończyn górnych.

Data publikacji: 02.08.2021 r.

Zapytanie ofertowe    

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty    

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych    

Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    

Załącznik nr 4. Wzór umowy    

Ogłoszenie o zamówieniu    

Data publikacji: 09.08.2021 r.

Pytania do ogłoszenia nr. 2021-23629-62207    

Data publikacji: 18.08.2021 r.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego serwera w ramach projektu pn. „PSW w Jaśle – Uczelnią bez barier”.

Data publikacji: 23.08.2021 r.

Zapytanie ofertowe    

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty    

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych    

Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    

Załącznik nr 4. Wzór umowy    

Ogłoszenie o zamówieniu    

Data publikacji: 30.08.2021 r.

Informacja o zmianie terminu składania ofert    

Odpowiedzi na pytania    

Data publikacji: 03.09.2021 r.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    

Zapytanie ofertowe na dostawę licencji do serwera VMware vSphere i VMware vCenter, zasilacza awaryjnego UPS oraz switcha zarządzalnego wraz z wkładkami światłowodowymi w ramach projektu pn. „PSW w Jaśle – Uczelnią bez barier”.

Data publikacji: 12.11.2021 r.

Zapytanie ofertowe    

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty    

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych    

Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    

Załącznik nr 4. Wzór umowy na oprogramowanie    

Załącznik nr 5. Wzór umowy na dostawę sprzętu    

Ogłoszenie o zamówieniu    

Data publikacji: 23.11.2021 r.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń w celu stworzenia stanowiska wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla osób niewidomych, słabowidzących i z dysfunkcją kończyn górnych – etap II.

Data publikacji: 19.02.2022 r.

Zapytanie ofertowe    

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty    

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych    

Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    

Załącznik nr 4. Wzór umowy    

Ogłoszenie o zamówieniu    

Data publikacji: 02.03.2022 r.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do wideokonferencji, w tym projektora laserowego oraz wielkoformatowego elektrycznego ekranu projekcyjnego w ramach projektu pn. „PSW w Jaśle – Uczelnią bez barier”.

Data publikacji: 23.02.2022 r.

Zapytanie ofertowe    

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty    

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych    

Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    

Załącznik nr 4. Wzór umowy    

Ogłoszenie o zamówieniu    

Data publikacji: 25.02.2022 r.

Odpowiedzi na pytania    

Data publikacji: 03.03.2022 r.

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania    

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia sprzętu wspomagającego kształcenie, w tym tabletów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pn. „PSW w Jaśle – Uczelnią bez barier”.

Data publikacji: 02.03.2022 r.

Zapytanie ofertowe    

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty    

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych    

Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    

Załącznik nr 4. Wzór umowy    

Ogłoszenie o zamówieniu    

Data publikacji: 08.03.2022 r.

Odpowiedzi na pytania    

Data publikacji: 16.03.2022 r.

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania    

Zapytanie ofertowe na dostawę projektora laserowego w ramach projektu pn. „PSW w Jaśle – Uczelnią bez barier”.

Data publikacji: 03.03.2022 r.

Zapytanie ofertowe    

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty    

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych    

Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    

Załącznik nr 4. Wzór umowy    

Ogłoszenie o zamówieniu    

Data publikacji: 08.03.2022 r.

Odpowiedzi na pytania    

Data publikacji: 15.03.2022 r.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    

Zapytanie ofertowe na wdrożenie i uruchomienie responsywnego narzędzia do wideokonferencji oraz synchronicznego prowadzenia zajęć, webinariów i konsultacji spełniającego standardy WCAG w ramach projektu pn. „PSW w Jaśle – Uczelnią bez barier”.

Data publikacji: 30.03.2022 r.

Zapytanie ofertowe    

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty    

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych    

Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    

Załącznik nr 4. Wzór umowy    

Ogłoszenie o zamówieniu    

Data publikacji: 07.04.2022 r.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    

Zapytanie ofertowe na wdrożenie i uruchomienie na uczelni platformy e-learningowej celem zniwelowania bariery dostępności kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami w ramach projektu pn. „PSW w Jaśle – Uczelnią bez barier”.

Data publikacji: 06.04.2022 r.

Zapytanie ofertowe    

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty    

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych    

Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    

Załącznik nr 4. Wzór umowy    

Ogłoszenie o zamówieniu    

Data publikacji: 15.04.2022 r.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    

Powtórzenie przetargu

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia sprzętu wspomagającego kształcenie, w tym tabletów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pn. „PSW w Jaśle – Uczelnią bez barier”.

Data publikacji: 22.04.2022 r.

Zapytanie ofertowe    

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty    

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych    

Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    

Załącznik nr 4. Wzór umowy    

Ogłoszenie o zamówieniu    

Powtórzenie przetargu

Zapytanie ofertowe na dostawę tabletów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pn. „PSW w Jaśle – Uczelnią bez barier”.

Data publikacji: 10.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe    

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty    

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych    

Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    

Załącznik nr 4. Wzór umowy    

Ogłoszenie o zamówieniu    

Data publikacji: 19.05.2022 r.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    

Zapytanie ofertowe na dostawę serwerów oraz macierzy w ramach projektu pn. „PSW w Jaśle – Uczelnią bez barier”.

Data publikacji: 10.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe    

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty    

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych    

Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    

Załącznik nr 4. Wzór umowy    

Ogłoszenie o zamówieniu    

Data publikacji: 24.05.2022 r.

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania    

Powtórzenie przetargu

Zapytanie ofertowe na dostawę serwerów oraz macierzy w ramach projektu pn. „PSW w Jaśle – Uczelnią bez barier”.

Data publikacji: 24.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe    

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty    

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych    

Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    

Załącznik nr 4. Wzór umowy    

Ogłoszenie o zamówieniu    

Data publikacji: 01.06.2022 r.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    

Zapytanie ofertowe na dostosowanie użytkowanych przez Podkarpacką Szkołę Wyższą im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle czterech internetowych modułów systemu do obsługi dydaktyki do osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami WCAG.

Data publikacji: 09.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe    

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty    

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych    

Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    

Załącznik nr 4. Wzór umowy    

Ogłoszenie o zamówieniu    

Powtórzenie przetargu

Zapytanie ofertowe na dostawę tabletów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pn. „PSW w Jaśle – Uczelnią bez barier”.

Data publikacji: 17.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe    

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty    

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych    

Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia    

Załącznik nr 4. Wzór umowy    

Ogłoszenie o zamówieniu