Stypendia

Informacja dotycząca świadczeń dla studentów w roku akademickim 2020/2021

Świadczenia przysługują studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych bez względu na wiek na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz Regulaminie świadczeń dla studentów Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle.

Od 1 października 2020 r. studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

Wnioski o przyznanie świadczeń dla studentów przyjmowane będą w terminie do 31 pażdziernika 2020 r. w Dziekanacie uczelni. Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są w Wirtualnej Uczelni!

Student może otrzymać stypendia o których mowa w § 3 pkt. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy. Stypendia przyznawane są na okres jednego semestru. Student, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów lub został skreślony z listy studentów w trakcie trwania roku akademickiego, traci prawo do otrzymywania stypendiów. Wszystkie świadczenia dla studentów są przyznawane na wniosek studenta. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia - także stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych - tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku. Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń dla studentów oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.