Dlaczego My?

Patron Podkarpackiej Szkoły Wyższej

Zapewniamy studentom bardzo dobre warunki studiowania. Aule wykładowe oraz sale ćwiczeniowo - laboratoryjne wyposażone są w urządzenia dydaktyczne, dwie pracowanie komputerowe są wyposażone w nowoczesne komputery wraz z odpowiednim oprogramowaniem.

Studenci z kierunku transport korzystają z pracowni budowy, eksploatacji i diagnostyki pojazdów samochodowych i silników spalinowych.

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy zatrudnieni na etacie podstawowym. W procesie dydaktycznym zatrudnia się kilku pracowników pracujących w instytucjach finansowych i administracyjnych oraz prowadzących własną działalność.

Ponadto:

  • dysponujemy nowoczesną siecią komputerową. Każdy student na terenie uczelni może bezpłatnie korzystać z sieci Wi-Fi,
  • poza opłatą czesnego uczelnia nie pobiera dodatkowych opłat za kształcenie,
  • gwarantuje niezmienność opłat czesnego w czasie trwania toku studiów,
  • działające na uczelni Biuro Karier wspiera studentów i absolwentów na rynku pracy,
  • Biuro Karier organizuje na terenie uczelni Targi Pracy oraz organizuje studentom praktyki zawodowe,
  • uczelnia posiada obszerny parking,
  • biblioteka wraz z czytelnią znajduje się w budynku uczelni,
  • studenci o niższej kondycji finansowej otrzymują stypendia socjalne, studenci studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) od drugiego roku studiów ze średnią ocen powyżej 4,5 otrzymują stypendia rektorskie, studenci studiów II stopnia (magisterskich) stypendia rektorskie za osiągnięcia w nauce otrzymują na I roku. Są także przyznawane stypendia dla studentów niepełnosprawnych i zapomogi.