Wycena nieruchomości

Cel studiów:

Studia na kierunku "Wycena nieruchomości" łączą wiedzę teoretyczną z praktyką i przygotowują do samodzielnego wykonywania czynności związanych z szacowaniem wszystkich typów nieruchomości i przedsiębiorstw. Adresowane są do osób profesjonalnie zajmujących się tą dziedziną wiedzy, między innymi deweloperów, pracowników spółdzielni mieszkaniowych oraz biur nieruchomości, administratorów budynków i obiektów użyteczności publicznej, właścicieli i pracowników przedsiębiorstw budowlanych, wspólnot mieszkaniowych. Ukończenie studiów umożliwia zdobycie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 1997 roku nr 115, poz. 741) dla uzyskania uprawnień do wykonywania tej atrakcyjnej profesji wymaga między innymi ukończenia podyplomowych studiów oraz odbycia praktyki zawodowej.

Plan studiów:

Plan studiów obejmuje 2 semestry. W semestrze I realizowane są następujące przedmioty:

 1. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 2. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 3. Źródła informacji o nieruchomościach
 4. Zagospodarowanie przestrzenne
 5. Gospodarka nieruchomościami
 6. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 7. Ochrona danych osobowych
 8. Zamówienia publiczneh
 9. Elementy rachunkowości
 10. Eksploatacja nieruchomościami
 11. Podstawy kosztorysowania

Semestr II obejmuje:

 1. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
 2. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 3. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 4. Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 5. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 6. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 7. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 8. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 9. Dokumentacja procesu wyceny
 10. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
 11. Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
 12. Doradztwo na rynku nieruchomości

Zasady przyjęć:

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Zgłoszenie uczestnictwa można dokonać w systemie e-rekrutacji uczelni Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle www.rekrutacja.psw.jaslo.pl

Wymagane dokumenty (po zakwalifikowaniu na studia):

 • dyplom (odpis) ukończenia studiów wyższych (inżynierskich, magisterskich, licencjackich), życiorys zawodowy (CV),
 • 1 zdjęcie,
 • kopia dowodu osobistego,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za semestr,
 • podanie (po zakwalifikowaniu dostarczyć osobiście).

Warunki ukończenia studiów:

 • aktywny udział w zajęciach,
 • pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminów,
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia.

Efekt studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle.

Organizacja studiów:

Rozpoczęcie studiów podyplomowych planowane jest na październik 2019r.

Studia zostaną uruchomione po zebraniu 30 -stu potwierdzonych zgłoszeń od osób zainteresowanych.

Studia obejmują w sumie 240 godzin i trwają dwa semestry. Zajęcia realizowane będą (w soboty i niedziele – co drugi tydzień). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin naboru:

Rekrutacja na studia rozpocznie z chwilą ukazania się informacji o naborze na stronie uczelni i potrwa do końca października 2019 roku.

Cena studiów:

Odpłatność za semestr wynosi 2000 złotych. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na 2 raty.

Opłata rekrutacyjna wynosi 50 PLN.