Sesja egzaminacyjna

Pod koniec semestru każdy student otrzymuje kartę okresowych osiągnięć studenta. Jest to karta, którą wraz z indeksem należy przedłożyć prowadzącym zajęcia w celu uzyskania na niej wpisów z zaliczeń i egzaminów. Warunkiem uzyskania takiej karty jest uregulowanie wszystkich dotychczasowych zaległości formalnych i finansowych wobec uczelni.

Studencie pamiętaj:

  • przedmioty w indeksie wpisz według odpowiedniej kolejności – tak jak na karcie okresowych osiągnięć studenta
  • dopilnuj aby prowadzący zajęcia wpisał Ci taką samą ocenę na karcie i indeksie oraz złożył podpisy

Bezpośrednio po uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta, celem dokonania wpisu na kolejny semestr studiów. Nie złożenie karty wraz z indeksem w wyznaczonym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów. Dla studentów przystępujących do zaliczeń i egzaminów w sesji poprawkowej, ostateczny termin złożenia karty i indeksu upływa z dniem zakończenia sesji nie później jednak niż do dnia 31 marca w sesji zimowej oraz do dnia 30 września w sesji letniej

Zaliczenia i egzaminy

Pierwszy termin zaliczenia:

  • zwykle zaliczenie to odbywa się na ostatnich zajęciach z danego przedmiotu
  • na zaliczenie student stawia się z kartą okresowych osiągnięć i indeksem

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu daje przepustkę do egzaminu

  • harmonogram sesji egzaminacyjnej znajduje się u starosty roku, na tablicy ogłoszeń oraz w dziekanacie
  • na egzamin student stawia się z kartą okresowych osiągnięć i indeksem oraz z wiedzą!
UWAGA!

Nie uzyskanie zaliczenia w pierwszym terminie powoduje, że przepada pierwszy termin egzaminu i student podchodzi do egzaminu poprawkowego.

Jeśli student nie stawi się na I termin zaliczenia czy egzaminu ten termin przepada i kolejny jest już terminem poprawkowym (mimo, że to jest jego pierwsze podejście). Prowadzący zajęcia w takim przypadku wpisuje w karcie okresowych osiągnięć studenta i w indeksie ocenę niedostateczną.

  • Student ma prawo do jednego zaliczenia/egzaminu poprawkowego z każdej formy zajęć z każdego przedmiotu w danym semestrze
  • Nieusprawiedliwiona nieobecność na zaliczeniu/egzaminie jest równoznaczna z niezłożeniem zaliczenia/egzaminu i powoduje wpisanie oceny niedostatecznej. Student może ubiegać się o zachowanie pierwszego terminu zaliczenia/egzaminu w przypadku obiektywnych i udokumentowanych przyczyn uniemożliwiających zgłoszenie się na zaliczenie/egzamin. W tym celu student powinien najpóźniej w ciągu 7 dni od terminu zaliczenia/egzaminu złożyć do dziekana odpowiedni wniosek
  • Student który nie uzyskał oceny pozytywnej na zaliczeniu/egzaminie poprawkowym może ubiegać się o wpis warunkowy z dopuszczalnym długiem 7 punktów ECTS. Na uzupełnienie długu dziekan wyznacza termin w którym przedmioty nie zaliczone muszą być zrealizowane. W tym celu student powinien w ciągu 7 dni od daty zakończenia semestru złożyć do dziekana odpowiedni wniosek. Niezłożenie wniosku lub nieuwzględnienie go przez dziekana powoduje skreślenie studenta z listy studentów.