Stypendium rektora

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Stypendium rektora może otrzymać również student pierwszego roku drugiego stopnia, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysoki wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, pod warunkiem rozpoczęcia studiów w terminie roku (tj. kolejnych 365 dni) od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Średnią ocen do celów stypendialnych wylicza się, jako średnią arytmetyczną ocen końcowych ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w poprzednim roku studiów. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, średnią ocen do celów stypendialnych wylicza się jako średnią arytmetyczną ocen końcowych ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia lub na ostatnim semestrze, jeżeli ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwał jeden semestr.

Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia niebędący absolwentem Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o średniej ocen za ostatni rok studiów oraz o obowiązującej skali ocen.

Średnią ocen uzyskaną przez studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia w skali ocen, w której najwyższą oceną jest 5,5 lub 6,0 przelicza się według zasady: wszystkie oceny powyżej 5,0 traktuje się jako oceny 5,0.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać nie więcej niż 10% wszystkich studentów danego kierunku studiów prowadzonego w uczelni.

Szczegółowe zasady i kryteria oceny merytorycznej wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów