Stypendium specjalne

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium to przyznawane jest na wniosek studenta bez względu na osiągane przez jego rodzinę dochody. Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.

Studentowi, któremu upływa termin ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego stypendium przyznawane jest na okres wydania orzeczenia. Aby kontynuować wypłatę stypendium w danym roku akademickim student zobowiązany jest złożyć ponownie wniosek wraz z nowym orzeczeniem.