Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, począwszy od pierwszego roku studiów. Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta, złożony w dziekanacie Uczelni w ustalonym terminie. Student składa wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą jego sytuację materialną.

Ustalona w PSW wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1 051,70 zł netto.

Stypendium socjalne jest przyznawane na podstawie dochodu rodziny, który stanowi suma dochodów członków rodziny, rozumianych jako przeciętny miesięczny dochód członka rodziny, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem przepisów o dochodzie uzyskanym i utraconym.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając jego dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając jego dochód, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium socjalnego. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jego dochód ustala się na podstawie dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium socjalnego.

Wnioski studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019 rozpatrywane będą na podstawie dochodów uzyskanych przez studenta lub studenta i członków jego rodziny w roku kalendarzowym 2017 i stanu osobowego rodziny określonego na dzień złożenia wniosku.

Obowiązek przedłożenia informacji o wysokości dochodu lub jego braku dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 21 września 2018 r. przeciętny dochód z racy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 roku wyniósł 3 399,00 zł

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości i dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych. Może je otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student w przypadku, o którym mowa powyżej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki. Sytuację materialną rodziny studenta ustala się na zasadach obowiązujących przy przyznawaniu stypendium socjalnego. Student ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki lub w domu studenckim innej uczelni zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium socjalne odpowiedni dokument potwierdzający ten fakt.

Wyjasnienia dotyczące stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019