Zapomoga

Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną - w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Zdarzeniem losowym może być: nieszczęśliwy wypadek, ciężka choroba studenta, śmierć lub ciężka choroba członka rodziny studenta, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne, na skutek których student znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.