Opłaty za studia I stopnia: licencjackie i inżynierskie

Wysokość opłat dla studentów studiów I stopnia w roku akademickim 2018/2019
Studia stacjonarne
Kierunek Wariant miesięczny
(12 rat)
Wariant semestralny
bonifikata 4%*
Wariant roczny
bonifikata 6%*
Ekonomia 370,00 zł 2 131,20 zł 4 173,60 zł
Finanse i rachunkowość 370,00 zł 2 131,20 zł 4 173,60 zł
Transport 385,00 zł 2 217,60 zł 4 342,80 zł

Studenci III roku Ekonomia i Finanse i rachunkowość (stacjonarne) wnoszą czesne za VI semestr w trzech ratach po 740,00 zł w terminach: I rata do 15 kwietnia; II rata do 15 maja; III rata do 15 czerwca.

Studenci IV roku Transport (stacjonarne) wnoszą czesne za VII semestr w trzech ratach po 770,00 zł w terminach: I rata do 15 października; II rata do 15 listopada; III rata do 15 grudnia.

Studia niestacjonarne
Kierunek Wariant miesięczny
(12 rat)
Wariant semestralny
bonifikata 4%*
Wariant roczny
bonifikata 6%*
Ekonomia 350,00 zł 2 016,00 zł 3 948,00 zł
Finanse i rachunkowość 350,00 zł 2 016,00 zł 3 948,00 zł
Transport 365,00 zł 2 102,40 zł 4 117,20 zł

Studenci III roku Ekonomia i Finanse i rachunkowość (niestacjonarne) wnoszą czesne za VI semestr w trzech ratach po 700,00 zł w terminach: I rata do 15 kwietnia; II rata do 15 maja; III rata do 15 czerwca.

Studenci IV roku Transport (niestacjonarne) wnoszą czesne za VII semestr w trzech ratach po 710,00 zł w terminach: I rata do 15 października; II rata do 15 listopada; III rata do 15 grudnia.

* Warunkiem uzyskania bonifikaty w związku z zapłatą czesnego za cały rok lub semestr zimowy, jest dokonanie wpłaty do dnia 31 października danego roku, natomiast warunkiem uzyskania bonifikaty w związku z zapłatą czesnego za cały semestr letni jest dokonanie wpłaty do dnia 31 marca danego roku.

Studenci za zajęcia prowadzone w języku angielskim opłacają czesne wyższe o 20%.

Poza jednorazową opłatą wpisowego oraz opłatą za studia (czesne) uczelnia nie pobiera innych opłat.

W przypadku nieterminowego wniesienia opłat określonych w regulaminie uczelnia ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.

ULGI W OPŁATACH

  • 10% bonifikata czesnego dla osób studiujących wraz z osobami spokrewnionymi w pierwszej linii (rodzeństwo, małżeństwo, rodzic + dziecko)
  • 5% bonifikata czesnego dla osób, które przed dniem 01.10.2018r. ukończyły 40 lat
  • 4% przy opłacie czesnego za cały semestr
  • 6% przy opłacie czesnego za cały rok

Opłaty czesnego należy uiszczać na rachunek bankowy:

Bank Pekao S.A.
Oddział w Rzeszowie
ul. Słowackiego 5, 35-060 Rzeszów
nr rachunku: 74 1240 4751 1111 0000 5516 7820