Opłaty za studia II stopnia: licencjackie i inżynierskie

Wysokość opłat dla studentów studiów II stopnia w roku akademickim 2019/2020
Studia stacjonarne
Kierunek Wariant miesięczny
(12 rat)
Wariant semestralny
bonifikata 4%*
Wariant roczny
bonifikata 6%*
Ekonomia 390,00 zł 2 246,40 zł 4 399,20 zł
Transport 435,00zł 2 505,60 zł 4 906,80 zł

Studenci II roku Ekonomia (stacjonarne) wnoszą czesne za IV semestr w trzech ratach po 780,00 zł w terminach: I rata do 15 kwietnia; II rata do 15 maja; III rata do 15 czerwca.

Studenci II roku Transport (stacjonarne) wnoszą czesne za IV semestr w trzech ratach po 810,00 zł w terminach: I rata do 15 października; II rata do 15 listopada; III rata do 15 grudnia.

Studia niestacjonarne
Kierunek Wariant miesięczny
(12 rat)
Wariant semestralny
bonifikata 4%*
Wariant roczny
bonifikata 6%*
Ekonomia 370,00 zł 2 131,20 zł 4 173,60 zł
Transport 415,00 zł 2 390,40 zł 4 681,20 zł

Studenci II roku Ekonomia (niestacjonarne) wnoszą czesne za IV semestr w trzech ratach po 740,00 zł w terminach: I rata do 15 kwietnia; II rata do 15 maja; III rata do 15 czerwca.

Studenci II roku Transport (niestacjonarne) wnoszą czesne za IV semestr w trzech ratach po 770,00 zł w terminach: I rata do 15 października; II rata do 15 listopada; III rata do 15 grudnia.

* Warunkiem uzyskania bonifikaty w związku z zapłatą czesnego za cały rok lub semestr zimowy, jest dokonanie wpłaty do dnia 31 października danego roku, natomiast warunkiem uzyskania bonifikaty w związku z zapłatą czesnego za cały semestr letni jest dokonanie wpłaty do dnia 31 marca danego roku.

Poza jednorazową opłatą wpisowego oraz opłatą za studia (czesne) uczelnia nie pobiera innych opłat.

Studenci za zajęcia prowadzone w języku angielskim opłacają czesne wyższe o 20%.

W przypadku nieterminowego wniesienia opłat określonych w regulaminie uczelnia ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.

ULGI W OPŁATACH

  • 10% bonifikata czesnego dla osób studiujących wraz z osobami spokrewnionymi w pierwszej linii (rodzeństwo, małżeństwo, rodzic + dziecko)
  • 5% bonifikata czesnego dla osób, które przed dniem 01.10.2019r. ukończyły 40 lat
  • 4% przy opłacie czesnego za cały semestr
  • 6% przy opłacie czesnego za cały rok

Opłaty czesnego należy uiszczać na rachunek bankowy:

Bank Pekao S.A.
Oddział w Rzeszowie
ul. Słowackiego 5, 35-060 Rzeszów
nr rachunku: 74 1240 4751 1111 0000 5516 7820