Kierunek Ekonomia

Ekonomia w dzisiejszych czasach jest jedną z ważniejszych nauk. Badając ją, możemy pełniej zrozumie procesy i zjawiska zachodzące wokół nas. Program studiów na kierunku ekonomia odpowiada współczesne potrzeby rynku pracy. Ekonomista ma bardzo duże możliwości wyboru miejsca pracy. Począwszy od instytucji finansowych, ubezpieczeniowych, w działach księgowych różnych instytucji, w samorządach i instytucjach rządowych, aż po instytucje kontrolne i realizujące audyty.

Kierunek Ekonomia przygotowuje przyszłych absolwentów do odpowiedzialnego wykonywania obowiązków zawodowych. Dzięki praktycznemu przygotowaniu staną się oni fachowcami posiadającymi umiejętności i wiedzę w tej dziedzinie. Przy tworzeniu programu studiów duży nacisk położono aby absolwent w dużej mierze by przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną i zakres działalności. Absolwent będzie również przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Ekonomia posiadają szeroką wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwenci tego kierunku z powodzeniem mogą pełnić funkcje kierowników, doradców bądź ekspertów. Dzięki nabyciu szeroko pojętej wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii, dysponują elastycznością w dostosowaniu się do charakterystyki danego stanowiska. Poza tym, potrafią przygotowywać twórcze projekty i precyzyjne analizy, zarówno w skali całej gospodarki, jak i mikro-, biorąc przy tym pod uwagę kwestie zrównoważonego rozwoju oraz globalizacji. Bez trudu identyfikują ważne obecnie problemy ekonomiczne, przy zastosowaniu właściwych metod oraz narzędzi badawczych. Sprawnie korzystają ze źródeł literatury krajowej oraz zagranicznej. Ponadto, doskonale radzą sobie w pracy zespołowej oraz podejmują współpracę z osobami reprezentującymi odmienne grupy zawodowe, również z innych krajów.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym kierunku „Ekonomia” znajdą zatrudnienie w każdego rodzaju przedsiębiorstwie np.:

  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej
  • praca w sektorze przedsiębiorczym, w działach księgowych w których ważna jest znajomość kwestii finansowych
  • praca w sektorze finansowym - bankowym i ubezpieczeniowym
  • praca w jednostkach samorządowych itp.
Specjalności studiów w ramach kierunku Ekonomia: