Kierunek Ekonomia

Ekonomia uważana jest w dzisiejszych czasach za jedną z najciekawszych nauk. Badając ją, możemy pełniej pojąć skomplikowane procesy zachodzące wokół nas. Jest również odpowiedzią na istotne problemy i wyzwania, z jakimi spotyka się współczesny świat. Program studiów na kierunku ekonomia jest dopasowany do współczesnych wymagań rynku pracy. Ekonomista ma bardzo duży wybór możliwych miejsc pracy. Począwszy od instytucji finansowych, ubezpieczeniowych, poprzez sektor produkcyjny i przetwórczy, pracę w samorządach i instytucjach rządowych, aż po instytucje kontrolne i realizujące audyty.

Kierunek Ekonomia przygotowuje przyszłych absolwentów do odpowiedzialnego wykonywania obowiązków zawodowych. Dzięki dobremu praktycznemu przygotowaniu staną się oni fachowcami posiadającymi umiejętności traktowane dziś jak atrybuty specjalisty w tej dziedzinie. Priorytetem przy tworzeniu programu studiów była możliwość podjęcia przez absolwentów pracy w przedsiębiorstwach, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną i zakres działalności. Absolwent będzie także przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Ekonomia posiada wszechstronną i poszerzoną wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwenci tego kierunku z powodzeniem mogą pełnić funkcje kierowników, doradców bądź ekspertów. Dzięki nabyciu szeroko pojętej wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii, dysponują elastycznością w dostosowaniu się do charakterystyki danego stanowiska. Poza tym, potrafią przygotowywać twórcze projekty i precyzyjne analizy, zarówno w skali całej gospodarki, jak i mikro-, biorąc przy tym pod uwagę kwestie zrównoważonego rozwoju oraz globalizacji. Bez trudu identyfikują ważne obecnie problemy ekonomiczne, przy zastosowaniu właściwych metod oraz narzędzi badawczych. Sprawnie korzystają ze źródeł literatury krajowej oraz zagranicznej. Ponadto, doskonale radzą sobie w pracy zespołowej oraz podejmują współpracę z osobami reprezentującymi odmienne grupy zawodowe, również z innych krajów.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym kierunku „Ekonomia” mają możliwość zatrudnienia praktycznie w każdego rodzaju przedsiębiorstwie np.:

  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub praca w sektorze przedsiębiorczym, w którym znajomość kwestii finansowych, np. rozliczeń czy księgowości, jest czynnikiem zasadniczym.
  • praca w sektorze finansowym - bankowym i ubezpieczeniowym, w którym podstawowe wykształcenie w materii finansów jest niezbędne..
  • praca w administracji centralnej - krajowej lub wspólnotowej, obecnie w większości spraw przez nią zawiadywanych dominują kwestie rozliczeń (np. funduszy unijnych, centralnych, samorządowych).
Specjalności studiów w ramach kierunku Ekonomia: