Kierunek Ekonomia

Ekonomia uważana jest w dzisiejszych czasach za jedną z najciekawszych nauk. Badając ją, możemy pełniej pojąć skomplikowane procesy zachodzące wokół nas. Jest również odpowiedzią na istotne problemy i wyzwania, z jakimi spotyka się współczesny świat. Ukończywszy studia z zakresu ekonomii, zapewniamy sobie wysokie kwalifikacje z zakresu: podstawowej wiedzy merytorycznej z dziedziny szeroko pojętej ekonomii, znajomość metod i narzędzi statystycznych, ekonometrycznych i matematycznych, jakie potrzebne są w celu analizowania i rozumienia procesów oraz zjawisk ekonomicznych. Podstawową ideą, która przyświeca programom studiów, to dać studentom nie samą wiedzę, ale również umiejętności, które przełożą się na jak najlepsze kompetencje. Kluczowym elementem studiów o profilu praktycznym jest szeroka współpraca Uczelni z podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi, w zakresie opracowywania programów kształcenia oraz w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych przez pracowników tych instytucji.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i ich relacji do innych nauk. Identyfikuje relacje między podmiotami gospodarczymi oraz innymi instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej. Zna rodzaje współzależności ekonomiczno - społecznych między podmiotami gospodarczymi oraz innymi instytucjami społecznymi, jak również rządzące nimi prawidłowości. Ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym struktury ekonomiczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. Znane są mu metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla nauk ekonomicznych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczno-gospodarcze oraz procesy zachodzące w nich i między nimi. Wykazuje się wiedzą na temat podstawowych przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Posiada wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz ich elementach, a także o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. Dysponuje bieżącą wiedzą na temat struktur i instytucji gospodarczych, wzajemnych relacji i ich historycznej ewolucji. Ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin właściwych dla kierunku ekonomia. Posiada wiedzę na temat fundamentalnych zasad i koncepcji teorii ekonomii w zakresie funkcjonowania rynku. Znane są mu elementy marketingu i analizy rynku oraz stosowane w nich narzędzia. Dysponuje wiedzą na temat źródeł rozwoju gospodarczego, jego determinant i zagrożeń.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne i społeczne w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku ekonomia. Analizuje przyczyny i przebieg prostych procesów i zjawisk ekonomicznych. Prognozuje proste procesy i zjawiska ekonomiczne. Analizuje wskazywane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-ekonomicznych. Realizuje proste zadania badawcze, wyciąga wnioski, formułuje sądy na podstawie wyników i potrafi o nich komunikować otoczeniu. Przeprowadza analizę ekonomiczną na podstawie pierwotnych i wtórnych źródeł informacji. Potrafi krytycznie analizować, oceniać i interpretować zjawiska gospodarcze i społeczne. Wykorzystuje podejście interdyscyplinarne w analizie zjawisk i procesów gospodarczych oraz społecznych. Ocenia skutki ekonomiczno-finansowe i społeczne podejmowanych decyzji oraz przedsięwzięć w sektorze prywatnym i publicznym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

W trakcie studiów I stopnia na kierunku Ekonomia studenci zdobywają gruntowną wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Studenci są przygotowani do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych. Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzięki studiom ekonomicznym, można znaleźć pracę w sektorze publicznym lub prywatnym. Absolwent tego kierunku ma szansę objąć samodzielne stanowisko w przedsiębiorstwie związanym z handlem, bankowością, przemysłem, hotelarstwem, rynkami finansowymi i nie tylko. Ponadto, może zostać zatrudniony w roli ekonomisty w jednostkach administracji samorządowej lub centralnej. Studia na kierunku ekonomia pozwalają uzyskać wiele przydatnych umiejętności oraz zdobyć rozległą wiedzę, co z pewnością będzie mieć znaczenie w rozwijaniu kariery zawodowej.

Specjalności studiów w ramach kierunku ekonomia: