Kierunek Ekonomia

Ekonomia uważana jest w dzisiejszych czasach za jedną z najważniejszych nauk. Badając ją, możemy pełniej pojąć ekonomiczne procesy zachodzące wokół nas. Ukończywszy studia z zakresu ekonomii, zapewniamy sobie wysokie kwalifikacje z zakresu: podstawowej wiedzy merytorycznej z dziedziny szeroko pojętej ekonomii, znajomość metod i narzędzi statystycznych, ekonometrycznych i matematycznych, jakie potrzebne są w celu analizowania i rozumienia procesów oraz zjawisk ekonomicznych. Podstawową ideą, która przyświeca programom kształcenia, to dać studentom nie samą wiedzę, ale również umiejętności, które przełożą się na jak najlepsze kompetencje.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, prawnych oraz rachunkowo - finansowych. Identyfikuje relacje między podmiotami gospodarczymi oraz innymi instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej. Zna rodzaje współzależności ekonomiczno - społecznych między podmiotami gospodarczymi, instytucjami społecznymi, jak również relacje między nimi zachodzące. Posługuje się narzędziami, programami komputerowymi wykorzystując je do pozyskiwania danych, właściwe dla nauk ekonomicznych. Wykazuje się wiedzą na temat podstawowych przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Dysponuje bieżącą wiedzą na temat struktur i instytucji gospodarczych, wzajemnych relacji i ich historycznej ewolucji jak również na temat ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Posiada wiedzę na temat fundamentalnych zasad i koncepcji teorii ekonomii w zakresie funkcjonowania rynku. Zna elementy marketingu i analizy rynku oraz stosowane w nich narzędzia. Dysponuje wiedzą na temat źródeł rozwoju gospodarczego, jego determinant i zagrożeń.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi prawidłowo opisywać zjawiska ekonomiczne i społeczne w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku ekonomia. Analizuje przyczyny, przebieg procesów i zjawisk ekonomicznych. Potrafi prognozować proste procesy i zjawiska ekonomiczne. Oraz wskazuje rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia. Rozwiązuje zadania badawcze, wyciąga wnioski, formułuje rozwiązania na podstawie wyników i potrafi o nich komunikować otoczeniu. Potrafi krytycznie analizować, oceniać i interpretować zjawiska gospodarcze i społeczne wykorzystując podejście interdyscyplinarne. Ocenia skutki ekonomiczno-finansowe i społeczne podejmowanych decyzji oraz przedsięwzięć w sektorze prywatnym i publicznym. Studia I stopnia przygotowują do podjęcia studiów magisterskich.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

W trakcie studiów I stopnia na kierunku Ekonomia studenci zdobywają gruntowną wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzięki studiom ekonomicznym, można znaleźć pracę w sektorze publicznym lub prywatnym. Absolwent tego kierunku ma szansę objąć samodzielne stanowisko w przedsiębiorstwie związanym z handlem, bankowością, przemysłem, hotelarstwem, rynkami finansowymi i nie tylko. Ponadto, może zostać zatrudniony w roli ekonomisty w jednostkach administracji samorządowej lub centralnej.

Specjalności studiów w ramach kierunku ekonomia: