Kierunek Transport

Studia pierwszego stopnia na kierunku Transport kształcą specjalistów nowoczesnego transportu w zagadnieniach inżynierii ruchu transportowego, analizy systemów transportowych oraz organizacji i funkcjonowania środków i zaplecza transportowego. Wykształcenie, jakie uzyskuje absolwent tego kierunku to głównie przygotowanie go do rozwiązywania różnorodnych, często interdyscyplinarnych, problemów związanych z logistyką i ekonomią w transporcie, analizą i projektowaniem systemów transportowych, eksploatacją środków technicznych oraz sterowaniem ruchem, wszystko w odniesieniu do transportu drogowego. Wykształceni w ten sposób absolwenci mogą podjąć pracę w każdej branży gospodarki związanej z przemieszczaniem ludzi i towarów, są przygotowani do zarządzania i pracy w firmach zajmujących się eksploatacją pojazdów, magazynowaniem, obsługą logistyczną itp. Studia na kierunku transport odpowiadają na ogromne zapotrzebowanie gospodarki na ekspertów z tej dziedziny. Kończąc studia I stopnia można kontynuować swoją edukację na naszej uczelni, zapisując się na studia magisterskie. Transport to dziedzina bardzo bogata, która nieustannie się rozwija, dlatego warto zadbać o pełne wykształcenie na tym kierunku, aby w przyszłości zapewnić sobie wiele możliwości rozwoju zawodowego.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Transport jest unikatowym w skali kraju kierunkiem studiów. Nauczanie na tym kierunku koncentruje się na zagadnieniach dotyczących projektowania, wyposażania, organizacji i automatyzacji systemów i środków transportowych ujmowanych w makro i mikroskali. Kierunek stwarza możliwość poznania funkcjonowania i rozwoju różnych gałęzi gospodarki oraz środków transportu, kształtowania u studentów umiejętności menadżerskich ważnych w prowadzeniu przedsiębiorstw transportowych. Absolwent kierunku charakteryzuje się wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi: przystosowania środków transportu do wymagań norm międzynarodowych, a w szczególności Unii Europejskiej, biegłego posługiwania się programami komputerowymi w zagadnieniach automatyzacji procesów i systemów transportowych, spedycyjnych i logistycznych, działalności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Transport mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach transportowych sektora publicznego i prywatnego, przemyśle motoryzacyjnym, logistycznym i spedycyjnym.

Jest przygotowany do pracy:

  • w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, centrach dystrybucyjnych i logistycznych oraz firmach współpracujących z szeroko rozumianym międzynarodowym sektorem transportu

  • w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych

  • w specjalistycznych komórkach administracji samorządowej i rządowej

  • może również podejmować własną działalność gospodarczą

Specjalności studiów w ramach kierunku Transport: