Kierunek Transport

Studia pierwszego stopnia na kierunku Transport zapewniają wykształcenie specjalistów nowoczesnego transportu w zagadnieniach inżynierii ruchu transportowego, analizy systemów transportowych oraz inżynierii i organizacji funkcjonowania środków i zaplecza transportowego. Wykształcenie, jakie uzyskuje absolwent tego kierunku to głównie przygotowanie go do rozwiązywania różnorodnych, często interdyscyplinarnych, problemów związanych z logistyką i ekonomią w transporcie, analizą i projektowaniem systemów transportowych, eksploatacją środków technicznych oraz sterowaniem ruchem, wszystko w odniesieniu do transportu drogowego. Takie wykształcenie, integrujące infrastrukturę, środki techniczne, sterowanie oraz problemy organizacyjne i ekonomiczne, jest nowoczesne i zgodne z interdyscyplinarnym charakterem transportu jako dziedziny nauki. Wykształceni w ten sposób specjaliści mogą zasilać wszystkie branże gospodarki, gdzie istnieją problemy przemieszczania ludzi i towarów, są przygotowani do zarządzania i pracy w firmach zajmujących się eksploatacją pojazdów, ale także w firmach projektowo-konstrukcyjnych oraz instytutach badawczych. Studia na kierunku transport odpowiadają na ogromne zapotrzebowanie gospodarki na ekspertów z tej dziedziny. Kończąc studia I stopnia można kontynuować swoją edukację na naszej uczelni, zapisując się na studia magisterskie. Transport to dziedzina bardzo bogata, która nieustannie się rozwija, dlatego warto zadbać o pełne wykształcenie na tym kierunku, aby w przyszłości zapewnić sobie wiele możliwości rozwoju zawodowego.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Transport jest unikatowym w skali kraju kierunkiem studiów. Nauczanie na tym kierunku koncentruje się na zagadnieniach dotyczących projektowania, wyposażania, organizacji i automatyzacji systemów i środków transportowych ujmowanych w makro i mikroskali. Kierunek stwarza możliwość poznania funkcjonowania i rozwoju różnych gałęzi oraz środków transportu, kształtowania u studentów umiejętności menadżerskich niezbędnych w prowadzeniu przedsiębiorstw transportowych. Absolwent kierunku charakteryzuje się wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi: przystosowania środków transportu do wymagań norm międzynarodowych, a w szczególności Unii Europejskiej, biegłego posługiwania się technikami komputerowymi w zagadnieniach automatyzacji procesów i systemów transportowych, przyszłego specjalizowania się w zagadnieniach analizy logistycznej i badań operacyjnych w zastosowaniach transportowych, działalności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, stosowania systemów informacyjnych w automatyzacji zarządzania i sterowania w transporcie oraz działalności przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Transport znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych sektora publicznego i prywatnego, zakładach transportu kolejowego, przemyśle motoryzacyjnym, placówkach naukowo-badawczych i biurach projektowych związanych z transportem, a także bazach logistycznych i terminalach kontenerowych.

Jest przygotowany do pracy:

  • na stanowiskach o profilu typowo inżynierskim, jak też menedżerskim, w szeroko rozumianym sektorze Transportu, Spedycji i Logistyki

  • w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, centrach dystrybucyjnych i logistycznych oraz firmach współpracujących z szeroko rozumianym międzynarodowym sektorem transportu i obrotu towarowego

  • w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych

  • w specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej

  • może również podejmować własną działalność gospodarczą

Specjalności studiów w ramach kierunku Transport: