Kierunek Finanse i rachunkowość

Kierunek Finanse i rachunkowość przygotowuje przyszłych absolwentów do odpowiedzialnego wykonywania obowiązków zawodowych. Ważną kwestią przy tworzeniu programu studiów była możliwość podjęcia przez absolwentów pracy w przedsiębiorstwach, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną i zakres działalności, instytucjach rynku finansowego, organach administracji rządowej i samorządowej, firmach doradczych, biurach rachunkowych. Absolwent będzie również przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Tworząc koncepcję kształcenia mamy świadomość kluczowej roli zagadnień finansowo-księgowych w ekonomice przedsiębiorstwa, zwłaszcza dziś, kiedy dyrektora finansowego uważa się za drugą pod względem rangi osobę w przedsiębiorstwie.

Wybór praktycznego profilu kształcenia wynika z misji i Strategii Rozwoju Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, stosownego wyposażenia bazy dydaktycznej, zapewniającej realizację programu kształcenia, a także możliwości kadrowych oraz zapotrzebowania rynku pracy. Ponadto profil kształcenia praktycznego wymaga co najmniej 3-miesięcznego okresu praktyki zawodowej, którą muszą zrealizować studenci w trakcie trwania studiów. Wydłużony okres praktyki zawodowej pozwoli studentom na znaczne pogłębienie umiejętności praktycznych z zakresu finansów i księgowości. Powyższe umiejętności praktyczne zdobyte w czasie studiów pozwolą absolwentom na łatwą asymilację w pracy zawodowej.

Podstawową ideą, która przyświecała przy opracowywaniu programów studiów, to dać studentom nie tylko wiedzę, ale też umiejętności, które przełożą się na jak najlepsze kompetencje. Ważnym elementem studiów o profilu praktycznym jest szeroka współpraca Uczelni z podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi, w zakresie opracowywania programów kształcenia oraz prowadzenia zajęć praktycznych przez pracowników tych instytucji.

W kształceniu dużą wagę przywiązuje się do elementów praktycznych i narzędziowych. Uczestniczenie w ćwiczeniach odbywanych w pracowniach komputerowych sprawią, że absolwenci specjalności wyniosą wiedzę z ukierunkowanych zastosowań informatyki oraz umiejętności użytkowania różnorodnych systemów informatycznych, stosowanych w finansach, księgowości, rachunkowości oraz w zarządzaniu finansami. Absolwent otrzyma wszechstronną wiedzę o wszystkich podstawowych aspektach zarządzania finansami w skali małej i dużej jednostki budżetowej, jednostek non profit i ukierunkowanych na zysk.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym kierunku Finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów i rachunkowości oraz rozumie mechanizm, działania gospodarki rynkowej. Absolwent ma szeroką wiedze z zakresu finansów publicznych, finansów międzynarodowych, systemu podatkowego, bankowości, finansów przedsiębiorstw, rynku kapitałowego, rachunkowości i ubezpieczeń. Zna podstawowe narzędzia analizy finansowej oraz ma umiejętność oceny podstawowych zjawisk gospodarczych. Absolwent tego kierunku zna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, banków i innych instytucji finansowych. Posiada umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych, potrafi pozyskiwać niezbędne do tych celów materiały źródłowe. Jest przygotowany do pracy w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, instytucjach publicznych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym kierunku „finanse i rachunkowość” znajdą zatrudnienie na stanowiskach związanych z księgowością i finansami praktycznie w każdego rodzaju przedsiębiorstwie jako:

  • Księgowi i główni księgowi, którzy nadzorować będą pracę księgowości, czuwać nad właściwą kwalifikacją wpływów i wydatków, odpowiadać za sporządzanie bilansu firmy, nadzorować sporządzanie innych sprawozdań z działalności finansowej firmy.

  • Menedżerowie, którzy będą kierować polityką finansową przedsiębiorstwa, kontrolować struktury księgowo-finansowe, zarządzać kapitałami, decydować o kierunkach ekspansji inwestycyjnej.

  • Analitycy finansowi, którzy będą badać na podstawie dokumentacji rachunkowej możliwości finansowe firmy, np. w zakresie finansowania inwestycji.

Specjalności studiów w ramach kierunku finanse i rachunkowość: