Kierunek Transport

Studia II stopnia na kierunku Transport przygotowują przyszłych absolwentów do odpowiedzialnego wykonywania obowiązków zawodowych. Dzięki praktycznemu przygotowaniu staną się oni fachowcami posiadającymi umiejętności i wiedzę w ww. dziedzinie. Priorytetem przy opracowywaniu programu studiów była możliwość podjęcia przez absolwentów pracy w przedsiębiorstwach transportowych oraz logistyczno – spedycyjnych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną i zakres działalności.

Cechą charakterystyczną programu kształcenia jest możliwość ciągłej modyfikacji i doskonalenia, tak jak otoczenie gospodarcze musi być elastyczne i szybko reagować na zmieniające się trendy i koniunktury, tak nasz program kształcenia musi nadążyć za potrzebami rynku pracy. Podstawową ideą, która przyświeca naszym programom, to dać studentom nie samą wiedzę, ale również umiejętności, które przełożą się na najlepsze kompetencje. Zdecydowana większość zajęć ma charakter praktyczny. Dzięki temu absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie natychmiast po ukończeniu studiów.

Ważnym elementem studiów o profilu praktycznym jest szeroka współpraca Uczelni z podmiotami gospodarczymi w zakresie opracowywania programów kształcenia oraz w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych przez pracowników tych instytucji. Doświadczenie zawodowe oraz dorobek naukowy kadry dydaktycznej jak również jej rola i pozycja w środowisku akademickim oraz biznesowym stwarza pełne szanse na osiąganie deklarowanych efektów kształcenia przy zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia.

Studenci otrzymują wiedzę w pełni respektującą standardy kształcenia w zakresie kierunku Transport studia II stopnia, w tym z obszaru funkcjonowania instytucji transportowych, analizy procesów gospodarczych, zarządzania i sterowania systemową infrastrukturą oraz procesami transportowymi, przeładunkowymi i logistycznymi; sterowania ruchem i przewozami; kierowania firmami transportowymi i logistyczno - spedycyjnymi.

Studenci otrzymają wiedzę i umiejętności znacznie wykraczającym poza standardy kształcenia, gdyż program studiów zorientowany jest na najnowszą wiedzę z takich obszarów jak: innowacyjne rozwiązania w transporcie, projektowanie i optymalizacja sieci logistycznych, informatyczne wspomaganie w logistyce i spedycji, systemy identyfikacji ładunków, centra logistyczne w łańcuchu dostaw, elementy wyposażenia technicznego w logistyce.

W kształceniu znaczną wagę przywiązuje się do elementów praktycznych i narzędziowych. Uczestniczenie w różnego rodzaju zajęciach odbywać się będzie w pracowniach komputerowych i innych laboratoriach sprawi to, że absolwenci wyniosą wiedzę i umiejętności z ukierunkowanych zastosowań informatyki oraz użytkowania różnorodnych systemów informatycznych, stosowanych w logistyce i spedycji.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Transport o profilu praktycznym posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu transportu, dzięki wszechstronnemu wykształceniu technicznemu wzbogaconemu wiedzą organizacyjną, prawną i ekonomiczną, jest przygotowany do pracy w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych; w przedsiębiorstwach przewozowych i spedycyjnych oraz własnych tego typu firmach; w działach transportu i logistyki przedsiębiorstw, w tym w miejskich zarządach dróg; w specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej; w biurach urbanistycznych; w przedsiębiorstwach przewozów pasażerskich; w centrach logistycznych i spedycyjnych a nawet w policji. Wiedza z zakresu transportu umożliwi także poszukiwanie przez absolwentów pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu, w budownictwie, przy planowaniu i kierowaniu transportem wewnętrznym oraz gospodarką magazynową.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Transport II stopnia będą przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z organizowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem procesami transportowymi, planowaniem i modernizacją infrastruktury sieci komunikacyjnych. Będą mogli znaleźć zatrudnienie także w jednostkach eksploatujących środki transportu (bazach transportowych), firmach transportowych, zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych, firmach outsourcingowych świadczących usługi dla branży transportowej. Wiedza z zakresu transportu umożliwi także poszukiwanie przez absolwentów pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu, w budownictwie, przy planowaniu i kierowaniu transportem wewnętrznym oraz gospodarką magazynową. Absolwent będzie przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o wymiar globalny, te zawody zaliczają się do tych, mają dobre perspektywy rynkowe (np. rankingi US News). Także w Polsce absolwenci kierunku Transport mogą oczekiwać dobrego przyjęcia na rynku pracy (np. raporty pracuj.pl).

Specjalności studiów w ramach kierunku Transport: