Szczegółowe zasady rekrutacji

Uwaga! Rekrutacja na semestr zimowy 2021/2022 otwarta!

Jeśli poszukujesz uczelni, która zaoferuje Ci coś więcej niż dyplom, zapraszamy do PSW! Odchodzimy od konwencjonalnych metod nauczania, u nas nie musisz obawiać się trudnych egzaminów i zaliczeń. Dzięki temu mamy pewność, że nasi absolwenci to nie tylko teoretycy, ale przede wszystkim praktycy, którzy z sukcesem potrafią obrócić swoją wiedzę w działanie.

Przyjdź i zapytaj o szczegóły! Nasi pracownicy pomogą Ci wypełnić dokumenty i przeprowadzą Cię przez procedurę rekrutacyjną. U nas nie ma egzaminów wstępnych – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy, zasady i szczegóły rekrutacji w semestrze letnim

Przygotowanie potrzebnych dokumentów STUDIA I STOPNIA:

 • Formularz rekrutacyjny (dostępny w punkcie rekrutacyjnym i Internecie),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji PSW),
 • 4 zdjęcia legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu pracownika biura rekrutacji PSW, oraz kserokopie (obydwie strony dowodu osobistego),
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej i opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy okresu objętego promocją).

Dokonanie opłaty STUDIA I STOPNIA:

 • Opłata wpisowa 200 zł.
 • Opłata rekrutacyjna 85 zł.

Przygotowanie potrzebnych dokumentów STUDIA II STOPNIA:

 • Formularz rekrutacyjny (dostępny w punkcie rekrutacyjnym i Internecie),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu kandydat przedkłada do wglądu). Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą składają kserokopię dyplomu zalegalizowanego lub opatrzonego apostille (oryginał dyplomu kandydat przedkłada do wglądu) oraz jego tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez upoważnione osoby lub instytucje. Kandydaci ci składają również dokument o przebiegu studiów (suplement lub wykaz ocen i zaliczeń),
 • 3 kolorowe fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dokumentów osobistych),
 • kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe po 1 stycznia 2005 roku, składają również kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał suplementu kandydata do wglądu),
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej i opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy okresu objętego promocją),
 • kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa dojrzałości kandydat przedkłada do wglądu). Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granica składają kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa dojrzałości kandydat przedkłada do wglądu) oraz jego tłumaczenie na język polski,
 • kserokopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia.

Dokonanie opłaty STUDIA II STOPNIA:

 • Opłata wpisowa 100 zł.
 • Opłata rekrutacyjna 85 zł.

Absolwenci PSW w Jaśle są zwolnieni z opłaty wpisowego.

Zasady rekrutacji – studia I stopnia

Rekrutacja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości, który obejmuje liczby punktów za oceny uzyskane z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, oraz dowolny wybrany przedmiot zdawany na egzaminie dojrzałości.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę wpisowego w wysokości 200 zł oraz opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. Opłata wpisowego podlega zwrotowi w pełnej wysokości jeśli kandydat nie zostanie przyjęty na studia lub wycofa dokumenty rekrutacyjne przed upływem okresu rekrutacji. Kandydaci przyjęci na studia tracą prawo do zwrotu opłaty wpisowego. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Zasady rekrutacji – studia II stopnia

Kandydaci – absolwenci Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na podstawie wymaganych dokumentów złożonych w terminie określonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Pozostali kandydaci przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów wyższych.

W przypadku, gdy liczba kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych nie przekroczy ustalonego limitu miejsc, konkurs dyplomów nie będzie prowadzony.

W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na złożenie podania o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych po upływie terminu rekrutacji.

Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy:

Bank Pekao S.A.
Oddział w Rzeszowie
ul. Słowackiego 5, 35-060 Rzeszów
nr rachunku: 74 1240 4751 1111 0000 5516 7820

Studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe składa się z następujących etapów:

 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przy pomocy systemu rekrutacji internetowej PSW,
 • formularz można w dowolnym momencie wypełnić, uzupełnić lub poprawić, wymaga to ponownego wejścia na stronę elektronicznego systemu rekrutacji internetowej PSW.

Przygotowanie potrzebnych załączników:

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub lekarskich), oryginał do wglądu pracownika biura rekrutacji PSW,
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (format 35mm x 45 mm),
 • kserokopia wniesienia opłaty wpisowej (nie dotyczy okresu objętego promocją).